Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences

2023: 09 (Special Issue)

BNEJSS 2023 (09) Special Issue  - Cover Page and Contents

Cover

Inner Cover (Indexing)

Contents

 

Articles

Page Number

Aynur SEFERLİ

Edebiyyatda Hayder Aliyev Karakteri

Character of Hayder Aliyev In Fiction Literature

1-9

Judit PÓTÓ

Are Classic Organisational Theories Still Valid? – How and When to Use a Classic Theory in the World of Rapid Change

10-16

Alerta BASHA, Santina DERVISHI, Sara HOXHA

The Impact of Gender Equality and Inequality in Albanian Society Today

17-24

Nevin AYDIN

Akıllı Şehirlerde Büyük Veri

Big Data in Smart Cities

25-30

Begümhan TURGUT

Endüstri 4.0 ve İş Gücü Niteliklerinin Değişimi

Industry 4.0: Impact on Future of Work

31-44

Ebru IRMAK, Muaffak SARIOĞLU

The Effect Of Local Administrations On Rural Development: The Example Of The Village Of Büyünlü

45-54

Enes AMET

OECD Ülkelerinde Yeşil Ekonomik Dönüşüm

Green Economic Transformation of OECD Countries

55-62

Süleyman İNAN, Taner AYDOĞDU, Kıymet AYDOĞDU, Zeynep ÖZDEMİR, Mehmet KIRIŞ, Faruk Zeki ELGÜN, Şennur ELGÜN

Öğretmenlerin Örgütsel Adaletsizlik İle Üretkenlik Karşıtı Davranış Arasındaki İlişkilerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

A Study on the Relationship Between Teachers' Organisational Injustice and Counterproductive Behaviour

63-69

Gerta GOGO, Fiqiri BAHOLLI, Albana GJONI

The Factors that Determine Financial Freedom of a Country: Case of Albania

70-76

Gülşah ADIYAMAN, Mehmet Tarık AKSOY, Yasin KÜÇÜKKILIÇ, Hava AKMAN, Nurdoğan UYSAL

Okul Yöneticilerinde İş Yaşam Dengesinin İşe Tutkunluk Üzerine Etkisi

The Effect of Work Life Balance on Job Passion in School Administrators

77-82

Wisam SAMARAH

COVID-19 and the Path of the Jordanian Economy to a Competitive Economy

83-89

Doğancan KURBAN, Gökhan ZENGİN

Sürdürülebilir Kent Yaklaşımlarından Kentsel ve Topraksız Tarım: Paris, Barselona ve İzmir Örnekler

Urban Agriculture and Hydroponic from Sustainable Urban Approaches: Examples of Paris, Barcelona and Izmir

90-101

Onur ÖZTÜRK, Salih MEMİŞ

E-Ticarete Markalaşma Süreci ve Bir Uygulama

E-Commerce Branding Process and A Survey

102-116

Zaiga OZOLINA, Biruta SLOKA

Factors Affecting Mussel Farming Development As Nutrient Removal Option In The Baltic Sea

117-122

Engin GÖKMEN, Tamer UMUT, İlker GEDİK, Alaaddin HARMANYERİ

Okul Yöneticilerinin Karar Verme Stilleri ve İlişkili Değişkenlerin Belirlenmesi

Decision-Making Styles of School Administrators and Determination of Related Variables

123-130

Görkem ALTINTAŞ ATASOY

Engelli Olan ve Engelli Olmayan Bireylerde Aleksitimi Düzeylerinin Karşılaştırmalı Şekilde Değerlendirilmesi

Comparative Evaluation of Alexithymia Levels in Disabled and Non-Disabled Individuals

131-136

Hülya YETKİN AY, Nebil Erol ÖZLÜ, Sevda YETKİN, Şeref KESKİN

Öğretmen Algılarına Göre Örgütsel Stres ile Performans Arasındaki İlişki

The Relationship Between Organizational Stress and Performance According to Teacher Perceptions

137-142

Emilija GJORGJIOSKA, Monika Angeloska DICHOVSKA, Meri BOSHKOSKA

The Franchise Business Model as a Concept for Entrepreneurial Development: Opportunities and Legal Aspect - the Case of Republic of North Macedonia

143-149

Çağlar ÖZER

Kuruluşundan Günümüze Türk Devletleri Teşkilatı

The Organization Of Turkic States- From Past To Present

150-161

Yasemin ÇABUK, S. Ahmet MENTEŞ

Sağlık Sektöründe İşyeri Şiddetinin İş Performansı ve Yaşam Kalitesi Üzerindeki Etkisi: Yaşam Kalitesinin Aracı Rolüyle

The Effect of Workplace Violence on Work Performance and Quality of Life in the Health Sector: With the Mediating Role of Quality of Life

162-175

Şahin CİNCİOĞLU, Demirali Yaşar ERGİN

Kaynaştırma Öğrencilerine Yönelik Akran Zorbalığının Veli Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Evaluation of Peer Bullying Against Inclusion Students According to Parents' Views

176-184

Fatma Dila TAŞDEMİR

Türkiye Ekonomisinde Bazı Vergi Türlerinin, Finansal Gelişmişlik Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Üzerine Bir Araştırma

A Research on the Relationship between Some Tax Types, Financial Development and Economic Growth in the Türkiye's Economy

185-195

Halit YALÇIN, Necati ÇİFTÇİ

Augmented Taylor Rule Analysis: The Case Of Türkiye

196-205

Sibel AKGÜN

Kosova’nın Yeniden Yapılandırılması ve Devletleşme Sürecinde Kurumsallaşma Aşamalarıe

Institutionalization Stages in the Restructuring and Nationalization Process of Kosovo

206-214

Nurcan ÖZKAN, Büşra Şafak KILIÇ

Eğitim Teknolojisi Araçları ile İşlenen Çevre Eğitimi Derslerinin Öğretmen Adayları Üzerinde Yarattığı Etkilerinin İncelenmesi

Investigation of the Effects of Environmental Education Courses Taught with Educational Technology Tools on Pre-service Teachers

215-221

Serdar ERDOĞAN

Türkiye’de Para Arzı – Enflasyon İlişkisine Yönelik Var – Nedensellik Analizi

The Relationship Between Money Supply – Inflation In Turkey Var - Causality Analysis

222-231

Serpil YILMAZ, Ceren YILDIZ

Türkiye Su Ürünleri Sektörü ve Sorunları Örneği: Muğla ve Fethiye İlçesi

Turkish Aquaculture Sector and Problems Example: Muğla and Fethiye District

232-237

Murat ÖKCÜ, Oğuzhan GÜLER, Sevilay CANPOLAT, Yavuz YAMAN

The Contribution of Robotics Coding Education to Students’ Higher-Order Thinking and Language Development: A Literature Review

238-251

Muhammet Salih YİĞİT

The Effects of Digital Leadership on Strategic Management Perception and Job Performance

252-261

Nijat HUSEYNOV, Meltem OKUR DİNÇSOY

Döngüsel Ekonomi ve COVID-19 Pandemisinin Etkileri

Circular Economy and The Impacts of COVID-19 Pandemic

262-279

Kemal BUDAK, Erhan YILDIRIM

Öğretmen Algılarına Göre Okul Yöneticilerinin Yönetimde Kullandığı Güç Stillerinin İncelenmesi

Investigation of the Power Styles Used by School Administrators in Management According to Teachers' Perceptions

280-285

Mehmet Siraç DADAK, Cuma IŞIK, Osman BATAN, Özcan VERGİLİ, Melek ÖZOĞUL

Okul Yöneticilerinin Öz Yeterlilik Düzeyleri ile İlişkili Özelliklerin Belirlenmesi

Determination of Characteristics Related to School Administrators' Self-Efficacy Levels

286-292

Emre GÖKSU, Gamze SANER

Türkiye’de Çam Balının Ürün İhtisas Borsasında İşlem Görmesine İlişkin Tutum ve Değerlendirmeler

Attitudes and Evaluations Regarding the Trading of Pine Honey in the Product Specialized Exchange in Türkiye

293-299

Hristina SERAFIMOVSKA

Factors for Development of the Entrepreneurial Initiative Among Young People in Republic of North Macedonia

300-319

Baki Yiğit ÇAKMAKKAYA, Teoman AKPINAR, Ensar LOKMANOĞLU

İnsan Kaynakları Yönetimi Bağlamında Yardımcı Adalet Çalışanları

Assistant Justice Workers In The Context Of Human Resources Management

320-331

Nihal URAL, Binnur Arabacı CANDAN, Furkan KOCA, Hikmet ASUTAY

“Diyalog Interkulturelle Zeitschrift Für Germanistik” Dergisinin Bibliyometrik Profili (2013-2019)

Bibliometric Profile of Diyalog Interkulturelle Zeitschrift Für Germanistik (2013-2019)

332-340

Nevin AYDIN

Sosyal Girişimcilik ve Sosyal İnovasyon

Social Entrepreneurship and Social Innovation

341-347

Zafer CESUR

Destinasyon Pazarlaması Kapsamında Destinasyon Markası İmajı ve Önemi

Destination Brand Image and Its Importance in Destination Marketing

348-356

Zafer CESUR

Gastronomi Turizmi Açısından Gastronomi İmajı ve Yaratıcı Şehirler Kavramlarının İncelenmesi

Investigation of Gastronomy Image and Creative Cities Concepts in terms of Gastronomy Tourism

357-364

Ferdal CEBE, Ramazan ÇELİK

Kültür ve Sanat Afişlerinin Görsel İletişim Tasarımı Açısından İncelenmesi; İstanbul Kültür Sanat Vakfı Afiş Örnekleri

Analysis of Culture and Art Posters in Terms of Visual Communication Design; Istanbul Foundation for Culture and Arts Poster Samples

365-378

Venera KELMENDI

Innovative Banking Solutions for Enhancing SME Financing in Kosovo: Exploring Innovative Banking Products and Services that Enhance the Financing Options Available to SMEs

379-386

Dilek Altaş KARACA, Esra Yurtsever BACİK

Sosyal Ağ Analizi ile COVİD-19 Araştırmalarında Uluslararası Yayınların İncelenmesi

Examination of International Publications in COVID-19 Researches with Social Network Analysis

387-408

Dilek Altaş KARACA, Özlem TAŞSEVEN, Turgut ÜN

Kümeleme Analizi ile Türkiye ve AB Ülkelerine Gelen Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Karşılaştırılması

Comparison of Foreign Direct Investments for the EU and Turkey with Cluster Analysis

409-421

Zafer CESUR

Şehirlerin Marka Olarak Pazarlanması Kavramının Şehir Markasını Ziyaret Bağlamında İncelenmesi

Examining the Concept of Marketing Cities as Brands in the Context of Visiting City Brand

422-430

Özden Sevgi AKINCI

Aşırı Yoksulluğun Azaltılmasında Gıda Güvencesinin ve Yeşil Lojistiğin Rolü

The Role of Food Security and Green Logistics in Reducing Extreme Poverty

431-442

Müzehher YAMAÇ

Osmanlı Borçları ve Lozan Görüşmelerinde Basına Yansımaları

Ottoman Debt and Their Reflectıons in the Press Durıng the Lausanne Meetings

443-452

Bora AKAY, Özlem YILDIZ, H. Baran YAVUZ, Berna TÜRKEKUL

Türkiye’nin Yaş Meyve Ürünlerindeki Rekabet Gücünün İncelenmesi

Investigating Turkey's Competitiveness in Fresh Fruit Products

453-464

Boban SHAJKAROSKI

Administrative control over the legality of the acts of the administrative bodies in the Republic of Bulgaria and the Republic of North Macedonia

465-470

Elif MEMİŞ

Türkiye’de Posta Hizmetlerinin Gelişimi Üzerine Bir İnceleme

An Examination on the Development of Postal Services in Turkey

471-474

Cihat GUNDEN, Ela ATIŞ, H. Ece SALALI

Underlying Food Values Influencing Food-Related Behaviors of Consumers in Turkey

475-493

Ertuğrul Recep ERBAY, Aycan CAN

Küresel Ekonomi Kapsamında Türkiye’nin Deniz Lojistiği Faaliyetlerindeki Rekabet Avantajı

Competitive Advantage of Maritime Logistics Activities of Turkey within the Scope of Global Economy

494-501

Aycan CAN, Ertuğrul Recep ERBAY

Seçilmiş Gelişmekte Olan Ekonomilerde Deniz Ticaretinin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Panel ARDL Testinden Ampirik Kanıtlar

The Impact of Maritime Trade on Economic Growth in Selected Developing Economies: Empirical Evidence from Panel ARDL Test

502-509

Zeliha OVALI

Çevresel Dinamizmin İş Modeli İnovasyonuna Etkisi: Stratejik Esnekliğin Aracılık Rolü

The Effect of Environmental Dynamism on Business Model Innovation: The Mediating Role of Strategic Flexibility

510-524

Instuctions to Authors

Yazım Kuralları

 
Go to top