Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences

2019: 05 (03)

BNEJSS 2019 (05) 03  - Cover Page and Contents

Cover

Inner Cover (Indexing)

Contents

 

Articles

Page Number

Baki Yiğit ÇAKMAKKAYA, Teoman AKPINAR

Adliye Çalışanlarının Performanslarının Artırılmasında Sürekli İyileştirme

Continuous Improvement in Improving The Performance Of Court Employees

1-9

Erinda MISHO

The Development of Environmental Law in Albania: Historical Overview of Efforts toward Full Approximation with the Acquis Communautaire

10-16

Caner SANCAKTAR

Balkanlar’da Osmanlı Mirasından Arınma Siyaseti

De-Ottomanization Policy In The Balkans

17-27

Nesrin ÇELİK, Meltem Okur DİNÇSOY

Kalkınma ve Organize Sanayi Bölgeleri: Edirne OSB Üzerine Bir Araştırma

Development and Organized Industrial Zones: A Research on Edirne OIZ

28-45

Murat ÇETİN, Fikret KARADENİZ

Kamu Gelirleri ve Kamu Harcamaları Arasındaki İlişki: Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir Zaman Serisi Analizi

The Relationship Between Government Revenues and Expenditures: A Time Series Analysis on Turkish Economy

46-56

Aykut TİKİCİERİ, Enver Erdinç DİNÇSOY

Ticari Bankaların Kredi Yönetiminde Sektörel Yaklaşım: Faktoring ve Üretim Firmaları Üzerine Örnek Çalışma

Sectoral Approach to Credit Management of Commercial Banks: A Case Study on Factoring and Manufacturing Companies

57-71

Erdal ŞAHİN

The Construction of Hagia Sophia As An Imperial Space and The Process of Change

72-77

Burcu Akçay ÖZKAN, Özge Yalçıner ERCOŞKUN

İç Anadolu Bölgesi'ndeki Ekolojik Çiftliklerde Tarım Turizmi

Agricultural Tourism In Ecological Farms In The Central Anatolia Region

78-89

E. Recep ERBAY, Ahmet AKTUNA

Ekonomik Büyüme ve Dış Ticaret İlişkisinde İhracatın Önemi: Türkiye ve AB Ülkeleri Örneği

The Importance of Exports and Foreign Trade Relations in Economic Growth: The Case of Turkey and EU Countries

90-95

Serkan DENİZ

Hastane Çalışanlarının Örgütsel Sessizlik Nedenlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

A Research on Determining the Reasons for Organizational Silence of Hospital Employees

96-103

Hilal TULAN, Özge Yalçıner ERCOŞKUN

Dolgu Havalimanlarının Çevresel Etkileri: Hong Kong Havalimanı ve Ordu-Giresun Havalimanı Karşılaştırması

Environmental Impacts of Infill Airports: Comparison of Hong Kong Airport and Ordu-Giresun Airport

104-116

Coşkun DOĞAN

Metin Yorumlayıcısı Olarak Çevirmen

As a Text Interpreter

117-123

E. Recep ERBAY, Berfin HEMEN

1929 Ekonomik Buhranı’nın Türk Ekonomisi’ne Etkileri ve Buhran Döneminde Keynesyen Yaklaşım

Effects of the Great Depression of 1929 on Turkish Economy and Keynesian Approach in Great Depression Period

124-130

Bekir DEĞİRMENCİ, Cahit ÖZTÜRK

Aile İşletmelerinde Uygulanan İnsan Kaynakları ve İnovasyon Uygulamalarına Yönelik Mavi Yakalıların Düşüncelerinin İncelenmesi

Investigation of the Ideas of Blue Collar for Human Resources and Innovation Practices Applied in Family Businesses

131-142

Ahmet FİDANOĞLU, Bekir DEĞİRMENCİ

Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının Çalışan Memnuniyeti ve Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Örneği

The Effect Of Total Quality Management Practices On Employee Satisfaction And Organizational Commitment: Şanlıurfa Metropolitan Municipality

143-152

Instuctions to Authors

Yazım Kuralları

 
Go to top