Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences

2022: 08 (03)

BNEJSS 2022 (08) 03  - Cover Page and Contents

Cover

Inner Cover (Indexing)

Contents

 

Articles

Page Number

Kaltrina Bajraktari, Olivera Kostoska

COVID-19 And International Business: Insights and Policy Challenges

1-8

Nevin DEMİRBAŞ, Filiz TEPE, Cansel ÖZER, Ece SALALI

Covid-19 Pandemi Sürecinde Tüketicilerin Gıda İsraf Davranışlarında Değişim: Bursa ve Eskişehir İlleri İçin Bir Karşılaştırma

Changes in Consumers' Food Waste Behaviors During the Covid-19 Pandemic: A Comparison for Bursa and Eskişehir Provinces

9-16

Neslişah Tuğçe OKUMUŞOĞLU

Tedarik Zinciri Yönetiminde Dijitalleşmenin Kalite Performansı Üzerindeki Etkisi: Üretim Sektörü Çalışanları Üzerinde Bir Uygulama

The Impact of Digitalization on the Quality Performance in Supply Chain Management: An Application on Employees in Manufacturing Sec

17-27

Erdal ARSLAN, Kübra SAPMAZ

Serbest Bölgeler Geliştirilmeli Mi? Kapatılmalı Mı?

Should Free Zones Be Developed? Should It Be Closed?

28-39

Zeynep TAŞCI, Murat DEMİRBAŞ

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programındaki Yaşam Becerilerinin 7. Sınıf Ders Kitabındaki Yansımaları

The Reflections of the Life Skills Mentioned in the Science Curriculum in the 7th Grade Textbook

40-49

Selattin CEYLAN, Olcay YILMAZ, Fuat BİLİCAN, Celal MOĞUL, Ekrem GÜLER, Metin KUL, Cemal KOCABEY

İlkokullarda Görev Yapan Öğretmenlerde Algılanan Örgütsel Desteğin Bilgi Paylaşma Davranışı Üzerine Etkisi

The Effect of Perceived Organizational Support on Information Sharing Behavior of Teachers Working in Primary Schools

50-55

Yalçın Yaman DURUSOY

Vakıf Üniversitesi Çalışanlarında Personel Güçlendirmenin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi

The Effect of Personnel Empowerment on Organizational Commitment in Foundation University Employees

56-63

Erdal BİLGE, Haluk DUMAN

Kredi Kullanım Amaçlarına Göre Çiftçilerin Tercihlerinde Etkili Olan Faktörleri İncelenmesi: Aksaray Örneği

Factors Effecting Farmers’ Choice Considering Intended Purpose Of Credit Usage: Sample Of Aksaray

64-85

Feride OBUS, Gülnur ETİ İÇLİ

Marka Kişiliği Kavramı Bağlamında Netnografik Bir Araştırma: Starbucks ve Kahve Dünyası Örneği

A Netnographic Study in the Context of the Concept of Brand Personality: The Case of Starbucks and Kahve Dünyası

86-96

Remzi HAKVERDI, Hamdi ÇAKIR, Sinan OKUMUŞ, Mehmet KIRAÇ

Öğretmenlerde Örgütsel Özdeşleşmenin Duygusal Emek Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Investigation of the Effect of Organizational Identification on Emotional Labor in Teachers

97-102

Yunus DEMİREL, Ali İlker GÜMÜŞELİ

İlkokul Müdürlerinin Öğretim Liderliği Davranışları İle Kurumsal İtibar Arasındaki İlişki

The Relationship Between Decisional Leadership Behaviors of Elementary School Principals and Institutional Reputation

103-114

Instuctions to Authors

Yazım Kuralları

 
Go to top