Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences

2022: 08 (04)

BNEJSS 2022 (08) 04  - Cover Page and Contents

Cover

Inner Cover (Indexing)

Contents

 

Articles

Page Number

Serpil YILMAZ, İdris KORALTAN

Balıkçı Gemilerinden Kaynaklanan Kirlilik Nedenleri ve Olası Çözümleri

Causes of Pollution from Fishing Vessels and Possible Solutions

1-7

Gökhan UNAKITAN, Büşra Sadakat TURAK

Şeker Pancarında Uygulanan Tarım Politikalarının Analizi

An Analysis of Agricultural Policies Applied on Sugar Beet

8-13

Emilija GJORGJIOSKA, Jordan DELEV

Comparative Analysis of Jurisdiction of the Civil Courts in Industrial Property Disputes in the Republic of North Macedonia and in the Republic of Türkiye

14-24

Resül YAZICI

Sürdürülebilir Ekonomiye Geçiş Sürecinde Uluslararası Standartların Rolü: Sosyal Uygunluk Kriterleri

The Role of International Standards in the Transition to a Sustainable Economy: Social Compliance Criteria

25-32

Nihat Kamil ANIL

Pandeminin Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Dış Ticaretine Etkileri

Impact of Pandemic on International Trade of Developed and Developing Countries

33-46

Haktan Can KAYACAN, Nevin DEMİRBAŞ

Tüketicilerin Yöresel Gıda Satın Alma Kararını Etkileyen Faktörler: İzmir İli Örneği

Factors Affecting Consumers' Decision to Buy Local Food: A case of İzmir Province

47-55

Ahmet KUBAŞ, Nevin AYDIN

Sürdürülebilir Tarım Algısı

Perception of Sustainable Agriculture

56-62

Cüneyt KOYUNCU, Jülide Yalçınkaya KOYUNCU

Does Population Enhance Military Expenditure?: Long-run Evidence from Turkey

63-69

Rasim YILMAZ

Tekirdağ’daki İmalat Sanayinin Kümeleme Analizi

Clustering Analysis of Manufacturing Industry in Tekirdağ

70-76

Ulker İMAMALİYEVA

ABD Jeopolitiğinin Yeni Dünya Düzeni Üzerindeki Etkisi

The Influence of United States Geopolitics on The New World Order

77-84

Raşit GÜLTEKİN

Gümrük Mevzuatında Yolcu İşlemleri ve Edirne İli Bağlamında Bir Değerlendirme

Passenger Procedure in Customs Legislation and an Evaluation in the Context of Edirne Province

85-100

Gülnur Eti İÇLİ, Nihat Kamil ANIL

Coğrafi İşaretler ve Kırklareli Beyaz Peyniri

Geographical Identification and Kirklareli’s Feta Cheese

101-107

Hayriye IŞIK

Banka Promosyonlarının Vergi Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi

Evaluation of Bank Promotions According To Tax Law

108-112

Seda Ş. GÜNGÖR

Ticari Satış ve Mal Değişimlerinde Ayıp İhbarının Yargıtay Kararları ile Birlikte Değerlendirilmesi

Evaluation of Defect Notice in Commercial Sales and Exchange of Goods Together with Supreme Court Decisions

113-120

Semra KIRANLI GÜNGÖR

Türkiye’de Yükseköğretim Alanında Yayınlanan Makalelerin İncelenmesi: Yükseköğretim Dergisi Örneği (2011-2019)

Investigation Of The Articles Published In The Field Of Higher Education In Turkey: Example Of The Journal Of Higher Education (2011-2019)

121-135

Instuctions to Authors

Yazım Kuralları

 
Go to top