Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences

2023: 09 (03)

BNEJSS 2023 (09) 03  - Cover Page and Contents

Cover

Inner Cover (Indexing)

Contents

 

Articles

Page Number

Funda BAŞLIKAYA, Hakan ADANACIOĞLU, Metin ARTUKOĞLU

Tüketicilerin Organik Gıda Satın Alımına Yönelik Tutumları: İzmir’den Bir Örnek Olay

Attitudes of Consumers Towards the Purchasing of Organic Food: A Case Study from Izmir

1-6

Hakan ADANACIOĞLU, Funda BAŞLIKAYA, Metin ARTUKOĞLU

Tüketicilerin Organik Gıda Satın Alımı Üzerinde Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Etkisi: İzmir İli Örneği

The Effect of Socio-Economic Factors on Consumers' Purchasing of Organic Food: A Case from Izmir Province

7-14

Mesut BALI, Metin KARACA, Pınar KARACA, İsmail Gökhan GÜNDÜZ, İmdat KARABOĞA

Okul Müdürlerinin Sorumlu Liderlik Özelliklerinin Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeylerine Etkisi

The Effect of Responsible Leadership Characteristics of School Principals on Teachers' Organizational Commitment Levels

15-20

Yalçın Yaman DURUSOY, Enver HACIOĞLU, Nilgün IŞIK, Vesim HACIOĞLU, Bahar YETKIN, Ömer YAŞAR

Kadın Okul Yöneticilerin Demografik Özellikleri Açısından Kariyer Engeli Algılarının İncelenmesi

Investigation of Perceptions of Career Barriers in terms of Demographic Characteristics of Female School Administrators

21-28

Yasemin ÖZDEMİR

Okullarında Uygulanan Stratejik Planlamaya Yönelik Yönetici ve Öğretmenlerin Tutumlarının Belirlenmesi

Determining the Attitudes of Administrators and Teachers towards Strategic Planning Implemented in Schools

29-35

Şule GAYRETLİ

İşe yabancılaşma kariyer tatmini etkiler mi?

Does work alienation affect career satisfaction?

36-41

Şule GAYRETLİ

Gayrimenkul sektörü çalışanlarında işe yabancılaşma ve işe adanmışlık kavramlarının karşılaştırmalı analizi

Comparative analysis of the concepts of work alienation and work engagement in real estate employees

42-47

Kadem CEBİROĞLU, Neşe KILINÇASLAN, Kenan ÇETİN, Nilifer APAKA

Ücretli Öğretmenlerin Kadrolu Öğretmen Ve Okul Yöneticileriyle İlişkileri Üzerine Nitel Bir Araştırma

A Qualitative Study on the Relationship of Paid Teachers with Staff Teachers and School Administrators

48-64

Özgür DİNKÇİ, Teoman AKPINAR

İş Sağlığı ve Güvenliği Bağlamında Türkiye’de İş Teftişinin Değerlendirilmesi (2012-2020)

Evaluation of Labour Inspection in Turkey in the Context of Occupational Health and Safety (2012-2020)

65-77

Cumhur ŞAHİN

Finansal Şeffaflık Kavramına Genel Bir Bakış

An Overview of the Concept of Financial Transparency

78-86

Tolga TÜRKÖZ

Yönetim Alanındaki Dönüşümcü Liderlik Kavramının Son 35 Yıllık Gelişimi: Bibliyometrik Bir Analiz

The Development of Transformational Leadership Concept in Management Literature For The Last 35 Years: A Bibliometric Analysis

87-106

Kadir Kaan GÖNCÜ

Dış Ticaret ve Lojistik Performans Endeksi Üzerine Bir Literatür Taraması

A Literature Review on Foreign Trade and Logistics Performance Index

107-112

Aslihan NAKİBOĞLU

Girişimcilik Düşüncesinin Evrimi

Evolution Of Entrepreneurial Thought

113-148

Muhammet İhsan YILDIRIM, Cevdet ÇALIŞKAN, LEYLA BOSTAN, Fesih AÇAN

Okul Yöneticilerinde İş Yaşam Kalitesi Algısının İş Doyumu Üzerine Etkisi

The Effect Of Perceptıon Of Qualıty Of Work Life On Job Satisfaction In School Administrators

149-154

Nurdoğan ÇEVİK

Okul Öncesi Çocuklarında Tablet Kullanımına Yönelik Anne Baba Tutumlarının İncelenmesi

Investigation of Parental Attitudes towards Tablet Use in Preschool Children

155-160

Instuctions to Authors

Yazım Kuralları

 
Go to top