Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences

2021: 07 (Special Issue)

BNEJSS 2021 (07) Special Issue  - Cover Page and Contents

Cover

Inner Cover (Indexing)

Contents

 

Articles

Page Number

Elif Güneri YÖYEN, Rana ŞAN

Bilişsel Duygu Düzenleme Stratejileri ve Belirsizliğe Tahammülsüzlüğün Yas Süreci ile İlişkisi

Cognitive Emotion Regulation Strategies And The Relationship Of Intolerance For Uncertainty To The Morning

1-14

Nurdan ÇOLAKOĞLU, Özlem Öncel GÜNEŞ, E. İzlem Gözükara YILDIZ

The Role of Trust to Manager in The Effect of Leadership Behavior on Employee Performance

15-23

Katarina BELANOVA

Innovation Performance of the Slovak Republic

24-28

Melis ÇANDARLI, Gökhan UNAKITAN

Yenilenebilir Enerji Kullanımının Sürdürülebilir Ekonomik Büyümeye Etkisi

The Effect of Renewable Energy Use on Sustainable Economic Growth

29-36

Zafer CESUR, F. Burcu CANDAN ÇAM

Deneyimsel Pazarlamanın Davranışsal Niyet Üzerindeki Etkilerinde Müşteri Memnuniyetinin Mediatör Ve Mağaza Türünün Moderatör Rolü

The Role Of Moderator Of Customer Satisfaction And Moderator Of Store Type İn The Effects Of Experiential Marketing On Behavioral Intent

37-64

Burcu YİĞİT

Z Kuşağı Üzerine Ülkemizde Yazılan Tezlerin Değerlendirilmesi

The Evaluation of Theses Written in Our Country on Generation Z

65-70

Duygu ÖZER, Gökhan UNAKITAN, Derya İlkay ABDİKOĞLU

Tekirdağ İlinde Tüketicilerin Bitkisel Yağ Tercihlerinin Belirlenmesi

Determination of Vegetable Oil Preferences of Consumers in Tekirdag Province

71-77

Cem TURAN

Yunanistan – Arnavutluk İlişkilerinde Mevcut Sorunlar Üzerine Bir Değerlendirme

An Assessment Of The Current Problems In Greece-Albania Relations

78-87

Gülay KESKİN, Afërina SKEJA

Sağlık Sektöründe Tüketici Marka Tercihi Açısından Hastanelerin Konumlandırılmasının Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi

Analysis Hospital Positioning with Multi-Dimensional Scale in Terms of Consumer Brand Preference in The Health Sector

88-95

Zeynep ALTUN, Şebnem UYGUN, Baki Yiğit ÇAKMAKKAYA

Adli Görsellerin Hukuki Delil Olarak Değerlendirilmesi

Evaluation of Forensic Image as a Legal Evidence

96-100

Aytaç TOSUN

Muhasebe Denetimi ve Denetim Türleri

Accounting Audit and Types Of Audits

101-107

Nevin AYDIN

Sürdürülebilir Giyilebilir Ürünler: İnsan Yaşam Kalitesini Artırmak İçin Giyilebilir Teknoloji

Sustainable Wearables: Wearable Technology for Enhancing The Quality of Life

108-115

Nevin AYDIN

Yeşil Şehirler

Green Cities

116-124

Ľubica Lesáková, Miroslava Vinczeová

Leasing as a Source of Financing Small and Medium-sized Enterprises in the Slovak Republic – Empirical Analysis

125-134

Zafer CESUR, Salih MEMİŞ

Algılanan Müşteri Değerinin Müşteri Memnuniyeti Üzerindeki Etkisinde Müşteri Katılımının Aracılık Etkisi: Gsm Operatörü Çağrı Merkezleri Üzerine Bir Araştırma

The Mediating Effect of Customer Participation on the Effect of Perceived Customer Value on Customer Satisfaction: A Study on Gsm Operator Call Centers

135-143

Zafer CESUR, Salih MEMİŞ

İnternette Uygulanan Promosyon ve Fiyat İndirimlerinin Anlık Satın Alma Eğiliminin İnternette Anlık Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkilerinde İnternetten Alışveriş Tecrübesinin (Sıklığının) Rolü

The Role of Online Shopping Experience (Frequency) in the Effects of Instant Buying Trends of Promotions and Price Discounts Applied on the Internet on Instant Buying Behavior on the Internet

144-153

Melike SELÇUK ARPINAR, Banu SELÇUK ALAKEL

Menopoza Girmiş Kadınlarda Bilişsel Duygu Düzenlemenin Anksiyete, Depresyon ve Stres Üzerine Etkisi

The Effect of Cognitive Emotion Regulation on Anxiety, Depression and Stress in Menopausal Women

154-161

Bekir DEĞİRMENCİ, Yakup DURMAZ, Ömer ÇAVUŞ

Covid-19 Sürecinde Uzaktan Eğitimden Duyulan Memnuniyetin İncelenmesi: Türkiye’de Öğrenciler Üzerinde bir Uygulama

Investigation of Satisfaction with Distance Education in the Covid-19 Process: an Application on Students in Turkey

162-170

Şermin ÖNEM, Aykut PAJO, Murat Selim SELVİ

Supplier Selection Criteria and Buying Problems of Retailers: Qualitative Evidence from Turkey

171-180

Oktay HEKİMLER

Alman Dış Politikasında Bir Çıkmaz Sokak: Kuzey Akım II Projesi

A Dead End in German Foreign Policy: Nord Stream II Project

181-191

Instuctions to Authors

Yazım Kuralları

 
Go to top