Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences

2019: 05 (01)

BNEJSS 2019 (05) 01  - Cover Page and Contents

Cover

Inner Cover (Indexing)

Contents

 

Articles

Page Number

Caner SANCAKTAR

Balkanlar’da Türk ve Müslüman Milletler: 19. Yüzyıldan Günümüze Milliyetçiliğe Karşı Varoluş Mücadelesi

The Turkish and Muslim Nations In The Balkans: Struggle For Survival Against Nationalism From The 19th Century To The Present Day

1-21

Yasemin ÇABUK, S. Ahmet MENTEŞ

Cost Analysis In Home Health Services; A Study On The Tekirdağ Provin

22-29

Elif PEKEL

Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Kadının Çalışma Hayatındaki Konumu

Social Gender Roles And Women's Position In Working Life

30-39

Zumrud NURI

Esnaf Birlikleri ve Narh Sistemi

Tradesmen and Narh Systems

40-48

S. Ahmet MENTEŞ

Bankacılık Sektörüne bir Tehdit Unsuru Olarak Finansal Teknoloji Şirketleri

Financial Technology Firms as an Element of Threat to the Banking Sector

49-53

Burcu ÖZTÜRK, Hikmet ASUTAY

Füruzan’ın Gözünden Almanya: “Berlin’in Nar Çiçeği” Adlı Eserde Ötekileştirme Olgusu ve Ortak Payda

Germany From Author Füruzan Marginalization Plot and Common Point In “Berlin’in Nar Çiçeği”

54-61

Şermin ŞAHİN, Murat Selim SELVİ

Sendikalarda Sosyal Pazarlama

Social Marketing in Unions

62-72

Aytül ÇOLAK

Sosyal Politikanın Uluslararası Taraflarından Uluslararası Çalışma Örgütü ve Küreselleşme

The International Labour Organization As An International Participant Of Social Policy And Globalization

73-84

Konur Alp DEMİR

Türk Devlet Yönetiminde Tarım Politikaları

Agricultural Policies In Turkish Government Administration

85-97

Ali MEHMEDOV

Bulgaristan’daki Medresetü’n-Nüvvab’ın Eğitim-Öğretim Sistemi

The Education System of Madrasatu’n Nuvvab in Bulgaria

98-114

Mehmet KAPLAN, Adnan ÇELİK, Berna Turak KAPLAN

Beş Kuvvet Modeline Bağlı Olarak Isparta Sağlık Hizmetleri Sektörü Rekabet Analizi

Isparta Health Services Sector Competitive Analysis For Five Force Model

115-121

Marjan ANGELESKI, Dimitar NIKOLOSKI, Slavica ROCHESKA

Perceptions Of Academic Staff For Student Success In The Higher Education: Evidence From Macedonia

122-131

Alparslan UĞUR, Edanur GEYGÜÇ

Tam Kamusal Bir Mal Olarak İç Güvenlik Hizmetleri: Türkiye’de İç Güvenlik Hizmetlerini Sağlayan Genel Bütçeli Kurumların Harcamalarının Değerlendirilmesi

Interior Security Services As A Pure Public Good: Assessment Of The Expenditures Made By The Institutions With General Budget, Which Provide Interior Security Service In Turkey

132-146

Leonilo B. CAPULSO

Understanding The Needs & Aspirations Of “Samahan Ng Magkakapit-Kamay (SMK)”Community In Talon Tres, Las Pinas City: A Grounded Theory Approach

147-153

Baki Yiğit ÇAKMAKKAYA, Necat BATUR, Teoman AKPINAR

Adli Soruşturma Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi

Total Quality Management In The Legal Investigation Services

154-166

Instuctions to Authors

Yazım Kuralları

 
Go to top