Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences

2022: 08 (01)

BNEJSS 2022 (08) 01  - Cover Page and Contents

Cover

Inner Cover (Indexing)

Contents

 

Articles

Page Number

H.Bayram İRHAN

Güvenceli Esneklik ve Gini Katsayısı İlişkisi: COVİD-19 Dönemi Değerlendirmesi ve OECD Ülkeleri Örnek Analizi

Relation Between Flexicurity and Gini Coefficient: COVİD-19 Era Assessment and Sample Analysis of The OECD Countries

1-10

Coşkun DOĞAN, Meral ARICAN, Özer ERARTSIN

İçme ve Kullanma Suyu Üzerine Bir İnceleme: Yeşilce Örneği

An Investigation on Drinking and Potable Water: The Example of Yeşilce

11-18

Çiğdem Turaç GÜNDÜZ, Hikmet ASUTAY

Fremdvorstellungen In Der Deutsch-Türkischen Literatur Bei Şenocak In Seinem Werk Gefährliche Verwandtschaft

19-23

Filiz TEPE, Cansel ÖZER, Havva Ece SALALI, Nevin DEMİRBAŞ

Covid-19 Pandemi Sürecinde Tüketicilerin Gıda Alışveriş Davranışlarındaki Değişim: Bursa ve Eskişehir İlleri Örnekleri

Changing in Consumers' Food Shopping Behaviors During the Covid-19 Pandemic: Cases of Bursa and Eskisehir Provinces

24-30

Müslim AKKUŞ

Okul Yöneticilerinin Sorumlu Liderlik Özelliklerinin Öğretmenlerin İş Tatminleri Üzerindeki Etkisi

The Effect of School Administrators Responsible Leadership Traits on Teachers Job Satisfaction

31-35

Muzaffer Kerem SAVRAN, Nevin DEMİRBAŞ

Türkiye’de Zeytinden Katma Değerli Ürün Geliştirme Stratejisinin SWOT Analiziyle Değerlendirilmesi

Evaluation of Value Added Product Development Strategy from Olive in Turkey with SWOT Analysis

36-42

Ömer AKKAN

Okul Yöneticilerinde Kişi Örgüt Uyumunun Kariyer Tatmini Üzerine Etkisi

The Effect of Person-Organization Harmony on Career Satisfaction in School Administrators

43-47

Uğur KAFALI

Okul Yöneticilerinin Okul Kültürünün Oluşturulmasındaki Rolü

The Role Of School Managers In Creating School Culture

48-56

Gıyaseddin OKUYAN

Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenme Güçlüğü Tanısı Konmuş Öğrencilerin Öğretimine İlişkin Yeterlikleri İle Psikolojik İyi Oluşlarının Demografik Özelliklerine Göre İncelenmesi

Examination of Classroom Teachers' Competencies in Teaching Students with a Diagnosed Learning Disability and Psychological Well-Being According to Demographic Characteristics

57-66

Ramazan ÇELİK

Metaverse Nedir? Kavramsal Değerlendirme ve Genel Bakış

What Is The Metaverse? Conceptual Evaluation And Overview

67-74

Volkan ACAR, Seyfettin ÜNAL

Multi-Teorik Portföy Optimizasyonu: Oyun Teorisi ile Bir Uygulama

Multi-Theoretical Portfolio Optimization: A Game Theory Application

75-83

Ayşe Merve URFA, Esin CAN

Key For Managers: Conceptualization of Personality Types

84-93

Anıl ÖZDEN, Övgün PALAZ, Duran GÜLER, Şule IŞIN

Girdi Fiyatlarının Pamuk Üreticilerinin Üretim Kararları Üzerine Etkileri: İzmir İli Menemen İlçesi Örneği

The Effects of Input Prices on the Production Decisions of Cotton Producers: The Case of Menemen, Izmir

94-100

Gentisa FURXHI, Sonela STILLO, Marinela TENEQEXHI

The Impact Of Demographic Variables On Employee’s Change Readiness (Case Study: Municipalitie s Employees Of Korca’s Region)

101-105

Rasim YILMAZ

The Impact of the FX-protected Turkish Lira Deposits on the Turkish Economy: A Short-Term Analysis

106-114

Instuctions to Authors

Yazım Kuralları

 
Go to top