Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences

2022: 08 (01)

BNEJSS 2022 (08) 01  - Cover Page and Contents

Cover

Inner Cover (Indexing)

Contents

 

Articles

Page Number

H.Bayram İRHAN

Güvenceli Esneklik ve Gini Katsayısı İlişkisi: COVİD-19 Dönemi Değerlendirmesi ve OECD Ülkeleri Örnek Analizi

Relation Between Flexicurity and Gini Coefficient: COVİD-19 Era Assessment and Sample Analysis of The OECD Countries

1-10

Coşkun DOĞAN, Meral ARICAN, Özer ERARTSIN

İçme ve Kullanma Suyu Üzerine Bir İnceleme: Yeşilce Örneği

An Investigation on Drinking and Potable Water: The Example of Yeşilce

11-18

Çiğdem Turaç GÜNDÜZ, Hikmet ASUTAY

Fremdvorstellungen In Der Deutsch-Türkischen Literatur Bei Şenocak In Seinem Werk Gefährliche Verwandtschaft

19-23

Filiz TEPE, Cansel ÖZER, Havva Ece SALALI, Nevin DEMİRBAŞ

Covid-19 Pandemi Sürecinde Tüketicilerin Gıda Alışveriş Davranışlarındaki Değişim: Bursa ve Eskişehir İlleri Örnekleri

Changing in Consumers' Food Shopping Behaviors During the Covid-19 Pandemic: Cases of Bursa and Eskisehir Provinces

24-30

Müslim AKKUŞ

Okul Yöneticilerinin Sorumlu Liderlik Özelliklerinin Öğretmenlerin İş Tatminleri Üzerindeki Etkisi

The Effect of School Administrators Responsible Leadership Traits on Teachers Job Satisfaction

31-35

Muzaffer Kerem SAVRAN, Nevin DEMİRBAŞ

Türkiye’de Zeytinden Katma Değerli Ürün Geliştirme Stratejisinin SWOT Analiziyle Değerlendirilmesi

Evaluation of Value Added Product Development Strategy from Olive in Turkey with SWOT Analysis

36-42

Ömer AKKAN

Okul Yöneticilerinde Kişi Örgüt Uyumunun Kariyer Tatmini Üzerine Etkisi

The Effect of Person-Organization Harmony on Career Satisfaction in School Administrators

43-47

Uğur KAFALI

Okul Yöneticilerinin Okul Kültürünün Oluşturulmasındaki Rolü

The Role Of School Managers In Creating School Culture

48-56

Gıyaseddin OKUYAN, Ahmet SAYLIK

Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenme Güçlüğü Tanısı Konmuş Öğrencilerin Öğretimine İlişkin Yeterlikleri İle Psikolojik İyi Oluşlarının Demografik Özelliklerine Göre İncelenmesi

Examination of Classroom Teachers' Competencies in Teaching Students with a Diagnosed Learning Disability and Psychological Well-Being According to Demographic Characteristics

57-66

Ramazan ÇELİK

Metaverse Nedir? Kavramsal Değerlendirme ve Genel Bakış

What Is The Metaverse? Conceptual Evaluation And Overview

67-74

Volkan ACAR, Seyfettin ÜNAL

Multi-Teorik Portföy Optimizasyonu: Oyun Teorisi ile Bir Uygulama

Multi-Theoretical Portfolio Optimization: A Game Theory Application

75-83

Ayşe Merve URFA, Esin CAN

Key For Managers: Conceptualization of Personality Types

84-93

Anıl ÖZDEN, Övgün PALAZ, Duran GÜLER, Şule IŞIN

Girdi Fiyatlarının Pamuk Üreticilerinin Üretim Kararları Üzerine Etkileri: İzmir İli Menemen İlçesi Örneği

The Effects of Input Prices on the Production Decisions of Cotton Producers: The Case of Menemen, Izmir

94-100

Gentisa FURXHI, Sonela STILLO, Marinela TENEQEXHI

The Impact Of Demographic Variables On Employee’s Change Readiness (Case Study: Municipalitie s Employees Of Korca’s Region)

101-105

Rasim YILMAZ

The Impact of the FX-protected Turkish Lira Deposits on the Turkish Economy: A Short-Term Analysis

106-114

Instuctions to Authors

Yazım Kuralları

 
Go to top