Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences

2017: 03 (02)

BNEJSS 2017 (03) 02  - Cover Page and Contents

Cover

Inner Cover (Indexing)

Contents

 

Articles

Page Number

Bahtıjar BELLODA, Seyhan BİLİR GÜLER, Adil OĞUZHAN

Farklılıkların Yönetimi Ve Örgütsel Bağlılık: Kosova Prizren Devlet Okullarında Bir Araştırma

Management and Organizational Commitment of Diversity: A Research in Prizren State Schools in Kosovo

1-19

Nevin ALTUĞ

İşletmelerde Yeni Ürün Geliştirme Çalışmaları ve Başarı Faktörleri

New Product Development Studies and Success Factors in Businesses

20-28

Dilek Arsoy

Ecological Sheep & Goat Breeding and Marketing Management

29-36

Nurdan Tuna GÜNEŞ, Özge HORZUM, Erdoğan GÜNEŞ

Economic and Technical Evaluation of Fruit Sector in Turkey

37-49

Fatih Baki, Gamze Saner, Hakan Adanacıoğlu, Duran Güler

Türkiye’de Süzme Çam Balına Yönelik Tüketici Tercihlerinin Konjoint Analizi: İzmir İli Örneği

A Conjoint Analysis of Consumer Preferences for Honeydew Honey in Turkey: A Case of Izmir Province

50-57

Hakan Adanacıoğlu

Doğrudan Pazarlama Stratejisinde Kiraz Üreticilerinin Pazarlama Etkinliği

Marketing Efficiency of Cherry Growers in Direct Marketing Strategies

58-69

Halil Fidan

Amortisman Ömrünü (Faydalı Ömrü) Tamamlamış, Amortismana Tabi Tarımsal Varlıklarda Amortisman

Depreciation Life (Useful Life) Has Been Completed, Depreciation In Agricultural Assets

70-82

İbrahim ÇETİN

Otel Çalışanlarında Tükenmişlik Ve Tükenmişliğe Etki Eden Faktörler

Burnout And Factors Effecting Burnout at Hotel Employees

83-95

Mustafa Kırca, Mehmet Hanefi Topal

Türkiye’de Turizm Talebinin Vergi Gelirleri Üzerindeki Etkisinin Analizi

An Analysis of The Impact of Tourism Demand on Tax Revenues in Turkey

96-108

Ilija Hristoski, Olivera Kostoska, Zoran Kotevski, Tome Dimovski

Causality of Factors Reducing Competitiveness of e-Commerce Firms

109-127

Özgür YEŞİLYURT, Fuad SALAMOV

Türk Devletleri Sağlık Sistemlerinde Etkinliğin ve Etkinliğe Etki Eden Faktörlerin Süper Etkinlik ve Tobit Modelleriyle Değerlendirilmesi

Evaluation of Efficiency and Factors influencing the Efficiency in the Health Systems of Turkic States with Super-efficiency and Tobit Models

128-138

Ali Haydar BEŞER

Xıx. Yüzyılın Ortalarında Plevne’nin Sosyal Ve İktisadî Yapısı

The Social and Economic Structure of Plevne in The Middle of The XIXth Century

139-149

Arzu KARACA, Nurten Polat DEDE

Kamu Kurumlarındaki Kadın Çalışanların İş-Aile Çatışma Düzeyleri İle Yaşam Doyumları Arasındaki İlişki: Tunceli Örneği

The Relationship Between Work-Family Conflict And Life Satisfaction of Women Employees Working on Public Institutions: Tunceli Case

150-158

Yusuf Dinç

The Functioning and Accounting of Musharakah Financing in Participation Banks and Firms; Problems and Recommendations

159-168

Zakiyeh Naseri, Gamze Saner

Uşak İlinde Buğday Üreticilerinin Olası Kuraklık Sigortasını Benimsemesinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi

Analysis of The Factors Affecting The Adaptation of Possible Drought Insurance By Wheat Farmers in Uşak Province

169-180

Instuctions to Authors

Yazım Kuralları

 
Go to top