Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences

2018: 04 (02)

BNEJSS 2018 (04) 02  - Cover Page and Contents

Cover

Inner Cover (Indexing)

Contents

 

Articles

Page Number

Merve EFE, Hikmet ASUTAY

Fakir Baykurt’un Göçmen Edebiyatındaki Yeri

Fakir Baykurt’s Place In Immigrant Literature

1-8

H. Burçin Henden ŞOLT

Kentsel Yaşanabilirlik Değerlendirmesi: Karasu Örneği

Urban Livability Evaluation: Karasu Sample

9-20

Serap PEKBAK, Hikmet ASUTAY

Türk-Alman Yazınında Çocuk Ve Gençlik Kitapları Yazarı Aygen Sibel Çelik Üzerine İnceleme

21-25

Burcu YİĞİT

Türkiye’de Mobbing Üzerine Yazılmış Doktora Tezlerinin İçerik Analizi Yöntemi İle Değerlendirilmesi

A Content Analysis On Doctorate Thesis In Turkey About Mobbing

26-31

Salih MEMİŞ, Zafer CESUR, Ünver AKIN

Tüketicilerin Helal Sertifikalı Mamullere Yöneliminin, Algılanan Risk ve Güven Arayışına Aracılık Etkisi

The Effect Of Consumers’ Tendency To Halal Certıfied Products On Perceived Risk And Seeking Trust

32-46

Dilek ÇETİN, Seyhan Bilir GÜLER

Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rolleri Çerçevesinde Liderlik Kavramını Algılama Biçimleri

Concept Of Leadership Perception Styles As A Part Of Social Gender Roles In University Students

47-54

Aziz KUTLAR, Fuad SALAMOV

Azerbaycan Devlet Hastanelerinin Stokastik Sınır Analizi Metodu ile Değerlendirilmesi

Analysis of the Azerbaijani Regional Public Hospitals by Stochastic Frontier Methods

55-64

Aziz KUTLAR, Fuad SALAMOV

Azerbaycan Bölge Kamu Hastanelerinin Veri Zarflama Analizi ile Etkinliklerinin Değerlendirilmesi

Evaluation of activities of Azerbaijan Regional Public Hospitals with Data Envelopment Analysis

65-75

Teoman AKPINAR, Baki Yiğit ÇAKMAKKAYA, Necat BATUR

Ofis Çalışanlarının Sağlığının Korunmasında Çözüm Önerisi Olarak Ergonomi Bilimi

Ergonomics As A Solution To Protect Office Workers' Health

76-98

Baki Yiğit ÇAKMAKKAYA, Necat BATUR, Teoman AKPINAR

“F Klavye” Kullanımı Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme

An Evaluation On "F Keyboard" Usage Training

99-109

Burcu DOĞAN, Erkan SARSICI

Basel III ve Kobi’ler Üzerine Muhtemel Etkileri

Basel III and Its Possible Effects on SMEs

110-116

Halil FİDAN

Tarım Muhasebesini Diğerlerinden Ayıran Özellikler

Characteristics Of Farm Accounting Separate From Others

117-122

Meral DEVECİ, Emine AHMETOĞLU

Zihin Engelli Çocuğu Olan Ailelerin Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyinin İncelenmesi

Examination Of The Social Support Level Perceived By The Families With Mentally Retarded Children

123-131

Yüksel OKŞAK

Türkiye’de İmalat, Madencilik, Enerji Ve İnşaat Sektörlerindeki Büyümenin Tarım Sektöründeki Büyümeye Etkisi: Ekonometrik Bir Analiz

The Impact Of Growth In The Manufacturing, Mining, Energy and Constuction Sectors On Growth In The Agricultural Sector In Turkey: An Econometric Analysis

132-148

Gökhan UNAKITAN, Burçin BAŞARAN

Genç Çiftçi Projesinin Başarısı İçin Bir Öneri: Genç Çiftçi Kooperatifleri

A Suggestion for the Success of the Young Farmer Project: Young Farmer Cooperatives

149-157

Instuctions to Authors

Yazım Kuralları

 
Go to top