Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences

2023: 09 (04)

BNEJSS 2023 (09) 04  - Cover Page and Contents

Cover

Inner Cover (Indexing)

Contents

 

Articles

Page Number

Katarína BELANOVÁ

Business Structures of Small and Medium – sized Enterprises in the Slovak Republic

1-6

Emilija GJORGJIOSKA, Dijana GORGIEVA

Objective Arbitrability Of Industrial Property Disputes

7-13

Panagiota I. XANTHOPOULOU, Alexandros G. SAHINIDIS

Mapping the Factors that Influence Social Entrepreneurial Intention: A Systematic Literature Review

14-21

Elçin ORUJOV

Haydar Aliyev'in Siyasi ve İdeolojik Faaliyetinde Dil Politikası

Language Policy in Haydar Aliyev's Political and Ideological Activity

22-25

Alban KRYEZI, Arif RIZA

Treatment and Legal Protection During the Resolution of Employment Relationships Disputes in The Republic of Kosovo

26-36

Ulker İMAMALİYEVA

Kültürel Çeşitlilikte Afrika Kültürü

African Culture in Cultural Diversity

37-42

Hasan VARICI, Murat BAKLA, Serdar ÖZCAN, Serhat PİŞKİN, Selçuk AYDOĞAN, Ömer ÇİÇEK, Uğur TEMEL, Okay BİLGİN

Algılanan Hizmetkâr Liderliğin Öğretmen İş Doyumuna Etkisi

The Effect of Perceived Servant Leadership on Teacher Job Satisfaction

43-48

Melisa Akköse KAYA

14-18 Yaş Arası Ergenlerin Duygusal Özerklik ve Baba İlişkisinin İncelenmesi

Investigation of Emotional Autonomy and Father Relationship of Adolescents aged 14-18

49-57

Meltem KANTAROĞLU, Nevin DEMİRBAŞ

İzmir İli Kemalpaşa İlçesinde Kiraz Üreticilerinin Pazarlama Açısından Tarımsal Örgütlere Yaklaşımları ve Beklentileri

The Approaches and Expectations of Sweet Cherry Producers to Agricultural Organizations in terms of Marketing in Kemalpasa District of İzmir Province

58-64

Jülide YALÇINKAYA KOYUNCU

Are Judicial independence Impartial Courts and Integrity of Legal System Important for Economic Growth Evidence from Least Developed Countries

65-72

Ayla YAZICI

Enflasyona Yol Açan Faktörler ve Sinyallerine Karşı Gösterilecek Tepkiler ve Önlemleri Hakkında Genel Bir Değerlendirme

A General Evaluation of the Factors Causing Inflation and the Reactions and Measures to be Taken Against It's Signals

73-79

Aytaç GÜT

Organize Sanayi Bölgelerinde Çalışan Lojistik Yöneticilerinin Lojistik Köylere Karşı Tutumu: Tekirdağ İli Örneği

Attitude of Logistics Managers Working in Organized Industrial Zones towards Logistic Villages: Tekirdağ Province Example

80-87

Aytaç GÜT

Uluslararası Pazarlamada Dijitalleşmenin Ayak İzleri: Sınır Ötesi E-Ticaret

Footprints of Digitalization in International Marketing: Cross-Border E-Commerce

88-94

Nilay ORBAY İÇAÇAN, Koray KARTALKAYA

Kadın Çalışanların Cinsiyet Rolüne Göre Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmini İlişkisi: Bursa İmalat Sektörü Üzerine Bir Araştırma

The Relationship Between Female Employees' Organizational Commitment and Job Satisfaction According To Gender Role: A Research On Bursa Manufacturing Sector

95-104

Raşit GÜLTEKİN

Gümrük Mevzuatında İspat Rejimi

Proof Regime in Customs Legislation

105-118

Instuctions to Authors

Yazım Kuralları

 
Go to top