Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences

2022: 08 (Special Issue)

BNEJSS 2022 (08) Special Issue  - Cover Page and Contents

Cover

Inner Cover (Indexing)

Contents

 

Articles

Page Number

Seçkin GÜN, Ahmet KUBAŞ, Feyyaz ZEREN

Deniz Yolu Yük Taşımacılığı ve Liman İşletmelerinin Sosyoekonomik Etkilerinin Analizi

Analysis of Socioeconomic Impacts of Maritime Freight Transportation and Port Operations

1-9

Mustafa GÜNEŞ, Elif BAKA, Serkant GÜLGÜN, Ayşe KARAAĞAÇ KOCAKIR, Türkan OVACIK

Okul Müdürlerinin Teknoloji Liderliği Davranışlarının İncelenmesi

Investigation Of Technology Leadership Behaviors Of School Principles

10-17

Sadi Hıncal NAKİBOĞLU

Türk Dili Dersine Karşı Üniversite Öğrencilerinin Tutumlarının İncelenmesi: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma

Investigation of University Students' Attitudes Towards Turkish Language Course: A Research on Niğde Ömer Halisdemir University Faculty of Arts and Sciences Students

18-24

Özgür ARPACI

Karadeniz Turu Satın Alan Müşteri Şikâyetlerinin Analizi

Analysis of Customer Complaints Who Bought Black Sea Region Tour

25-32

Pınar SALDIRAY, Mehmet Akif ZİYAGİL

PCR Testi Pozitif ve Negatif Bireylerin Fiziksel Aktivite Ve Beslenme Alışkanlıkları İle Obezite ve Covid-19'a Karşı Tutumlarının Karşılaştı

Comparison Of PCR Test Positive And Negative Indıviduals 'Physical Actıvity And Nutrition Habits And Their Attıtudes Toward Obesity And Covid-19

33-47

Selma YOLDAŞ

Kamu Hastanelerinde Tedarik Zinciri ve Satın Alma Yönetim Sürecinde Yaşanan Sorunlara Yönelik Bir Araştırma

A Research On the Problems Experienced in the Supply Chain and Purchasing Management Process in Public Hospitals

48-60

Sadi Hıncal NAKİBOĞLU

Türk Dili ve Edebiyatı Öğrencilerinin Türk Dünyası Edebiyatına Yönelik Öz-Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma

Investigation of the Self-Efficacy Levels of Turkish Language and Literature Students towards Turkish World Literature: A Research on Niğde Ömer Halisdemir University Students

61-68

Yıldırım Onur ERDİREN

Grafik Tasarım Unsuru Olan Tasarım Afişlerine Eleştirel Bakış

A Critical View of Design Banners As Graphic Design Elements

69-72

Zafer CESUR, Burcu CANDAN ÇAM

Tüketicilerin Gösterişçi Tüketim Eğilimlerinin Y Ve Z Kuşağı Açısından İncelenmesi

Examination Of Consumers' Consumable Consumption Tendencies In Terms Of Generations Y And Z

73-80

Zafer CESUR, Salih MEMİŞ, Burcu CANDAN ÇAM

Metaverse Evreninin Pazarlama Karması ile İlişkisi: Markalara Yönelik Uygulama Örnekleri

The Relationship Of The Metaverse Universe And The Marketing Mix: Application Examples For Brands

81-89

Bige KÜÇÜKEFE, Hande Özolgun AKKURT

Covıd-19 Pandemisi ve Ukrayna-Rusya Savaşı’nın, Türkiye’de Tahıl Fiyatları ve Üretim Arzları Üzerindeki Etkileri

Effects of Covid-19 Pandemic and Ukraine-Russia War on Grain Prices and Production Supply in Turkey

90-94

Salih MEMİŞ, Zafer CESUR

X,Y Ve Z Kuşağı Muhafazakar Tüketicilerin Helal Otel Tercihlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

A Study to Determine Halal Hotel Preferences of X, Y and Z Generation Conservative Consumers

95-105

Nurgül ERDAL

Mentoring in Gaining a Competitive Advantage

106-115

Panagiota I. XANTHOPOULOU, Alexandros G. SAHINIDIS

Shaping Entrepreneurial Intentions: The Moderating Role Of Entrepreneurship Education

116-121

Begümhan TURGUT, Nevin AYDIN

Dördüncü Sanayi Devrimi ve Tarımdaki Değişimler

Fourth Industrıal Revolutıon And Changes In Agrıculture

122-128

Nevin AYDIN

Tarım Sektöründe Bilgi Teknolojileri

The Place Of Informatıon Technologıes In The Agrıcultural Sector

129-135

Murat ÇETİN, Servet KAPÇAK, Aycan CAN

Türkiye’de Demokrasinin Ekolojik Ayak İzi Üzerindeki Etkisi: ARDL Sınır Testi

The Impact of Democracy on Ecological Footprint in Turkey: ARDL Boundary Test

136-145

Murat ÇETİN, Servet KAPÇAK

Türkiye Ekonomisinde Yenilenebilir/Yenilenemeyen Enerji Tüketiminin Ekonomik Büyümeye Etkisi: Saklı Eşbütünleşme Yaklaşımı

The Impact of Renewable/Non-Renewable Energy Consumption on Economic Growth in the Turkish Economy: Hidden Cointegration Approach

146-151

Burcu YİĞİT

Mobbing ve İş Gören Sessizliği Arasındaki İlişkide Toksik Liderliğin Rolü: Kavramsal Bir Model Önerisi

The Role of Toxic Leadership in The Relationship Between Mobbing and Employee Silence: A Conceptual Model Proposal

152-157

Alma ZHILLA

A Review Of The Pandemic Experience Of Tourism and Hospitality Sector In Albania. Methods To Be Followed For Its Recovery, Towards Sustainable Tourism

158-163

Esra GEMEÇ, İsmail Bülent GÜRBÜZ

Gıda İsrafının Önlenmesine Yönelik Tutum ve Davranışların Belirlenmesi; Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme

Determining Attitudes and Behaviors Towards Preventing Food Waste; A Study on University Students

164-175

Dilek Altaş KARACA, Özlem TAŞSEVEN

Türkiye’nin Kadın İstihdamı ve İşgücü İstatistiklerinin İncelenmesi

Analysis of Turkey's Female Employment and Labor Force Statistics

176-186

Aytül ÇOLAK

Kadının İşgücüne Katılımı ve İskandinav Aile Dostu Refah Politikaları; İzin Uygulamaları ve Türkiye

Women's Labor Force Participation and Scandinavian Family Friendly Welfare Policies; Leave Practices and Turkey

187-202

Raşit GÜLTEKİN

Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenlemesi ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme

European Union Border Carbon Adjustment Mechanism and An Assessment For Türkiye

203-213

Simge ER, İsmail Bülent GÜRBÜZ

Mevsimlik Tarım İşçilerinin Çalışma Hayatında Karşılaştığı Sorunlar; Bursa/Mudanya Örneği

Problems of Seasonal Agricultural Workers in Bursa/Mudanya

214-223

Mücahid BAYAR, Hüseyin DAL, Sevgi TORAN ÖZKAN

Öğretmen Algılarına Göre Öğretmenevlerine Yönelik Hizmet Kalitesinin Belirlenmesi

Determination of the Quality of Service for Teachers' Homes According to Teachers' Perceptions

224-228

Mehmet Oğuzhan İLBAN, Sevgi SEZER, Tahsin LİCELİ

The Impacts of Non-Macroeconomic Indicators on the Exports of Goods and Services the Case of in OECD Countries

229-236

Sibel AKGÜN

Bosna Hersek’in Avrupa Birliğine Üyeliğinin Ulusal Güvenlik Denklemi Üzerindeki Etkileri

The Effects of Bosnia and Herzegovina's European Union Membership on the National Security Equation

237-248

Sevinç SAKARYA MADEN, Nihal URAL

Türkiye’deki Liselerde Kullanılan Güncel Yerel Almanca Ders Kitabındaki Konuşma Yönelimlerine Türkçe-Almanca Karşılaştırmalı Bir Bakış

Ein Deutsch-Türkischer kontrastiver Blick auf die Sprechabsichten im aktuellen regionalen DaF-Lehrwerk für Gymnasien in der Türkei

249-256

Özgecan KADAĞAN, İsmail Bülent GÜRBÜZ

Tüketicilerin Hassas Tarım Uygulamaları Hakkında Algı ve Tutumları; Bursa İli Örneği

Consumers' Perceptions and Attitudes About Precision Agricultural Practices; Bursa Case Study

257-263

Sevinç SAKARYA MADEN, Furkan KOCA

Einstellungen von DaF-Lehramtsstudierenden der Trakya Universität bezüglich Grammatikvermittlung in „Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik“

264-269

Jülide YALÇINKAYA KOYUNCU, Yüksel OKŞAK

The Long-run Impact of Openness on Military Expenditure in Turkey

270-277

Ahmet KUBAŞ, Aytaç GÜT

Başarılı Girişimler ve İnovasyon

Successful Initiatives and Innovation

278-283

Eda OZEN

Macroeconomic effects of internet use: Example of developed countries

284-287

Kubilay ERİŞLİK, Dilek Altaş KARACA

Analysis of Publications Published with the Keyword Deep Learning on the Web of Science Platform Using Bibliometric and Social Network Analysis

Web of Science Platformunda Derin Öğrenme Anahtar Kelimesi ile Yayınlanan Yayınların Bibliyometrik ve Sosyal Ağ Analizleri ile İncelenmesi

288-295

Hikmet ASUTAY

Super Myths Through In Children and Youth Literature

Çocuk ve Gençlik Yazınında Ortaya Çıkan Süper Mitler

296-301

Hasan VURAL

Opportunities Of Our Agricultural Products In The Trade With The European Union and Transactions In Export

Avrupa Birliği ile Ticarette Tarım Ürünlerimizin Fırsatları ve İhracattta Yapılan İşlemler

302-307

Hasan VURAL

Marketing and Innovation

Pazarlama ve İnovasyon

308-316

Serkan VARSAK, Tuğçenur KANAYIRAN, Halit YALÇIN

Indicator of financial literacy in the Turkish economy and its effect on financial depth

317-327

Seçkin GÜN, Ahmet KUBAŞ, Feyyaz ZEREN

Tekirdağ Bölgesindeki Limanların Önemi

Importance of Ports in Tekirdağ Region

328-333

Cemal KARABULUT, Nevzat GEZER, Feremez İREL, Enver AKIN

Okul Yönetiminde Evrensel Değer Uygulamalarının Örgütsel Güven Üzerine Etkisi

The Effect of Universal Value Practices on Organizational Trust in School Management

334-339

Hasan TOMBAŞ, Memet TAŞDEMİR, Erdinç ÖNCEL, Ozan Erdem ÇEVİK, Semra GÜDEN, Ergin ÇILDIR, Özer ÖZTOP

Öğretmen Algılarına Göre Okul Yöneticilerinin Yenilik Yönetimi Becerileri

Innovation Management Skills of School Administrators According to Teacher Perceptions

340-346

Salim ÖZCAN, Ayniye ÖZCAN, Erkan KANAT, Mesut ÖNAY, Barış BALCIOĞLU

Okul Yöneticilerinin Liderlik Özelliklerinin Çatışmayı Yönetme Düzeylerine Etkisi

The Effect Of School Administrators' Leadership Characteristics On Conflict Management Strategies

347-357

Nihat GÜNEŞ, Mustafa ÖZAN

Öğretmenlerde İş Aile Çatışmasının Kariyer Tatmini ve Yaşam Doyumuna Etkisi

The Effect of Work Family Conflict on Career Satisfaction and Life Satisfaction in Teachers

358-364

Özge CENGİZ GÜNEŞ, Mustafa ÖZAN

Özel Eğitim Öğretmenlerinde Kariyer Tatmini ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki

The Relationship Between Career Satisfaction and Life Satisfaction in Special Education Teachers

365-370

Instuctions to Authors

Yazım Kuralları

 
Go to top