Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences

2017: 03 (Special Issue): Economic and Social Development in Balkan Countries

BNEJSS 2017 (03) Special Issue  - Cover Page and Contents

Cover

Inner Cover (Indexing)

Contents

 

Articles

Page Number

Müjgan DENİZ

Kruvaziyer Turizminin Türk Turizm Sektörü Açısından Değerlendirilmesi

Analysing Cruise Industry in Terms of Turkish Tourism Sector

1-13

Selma DEMİRTAŞ AYDOĞAN

Vergi Psikolojisinin Temelleri ve Vergiye Karşı Davranışları Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

Basis of Tax Psychology and Assessment of the Factors Affecting Tax Contrary Behaviors

14-22

Seyfi AKTOPRAK

2001 Ekonomik Krizi ve Makroekonomik Dengeler

2001 Economic Crisis and Macroeconomic Balance

23-27

C. Uğur ÖZGÖKER, Güney Ferhat BATI

Avrupa Birliği’nin Balkanlar Genişlemesi ve Balkan Ülkelerinde ‘’Barış ve Refaha’’ Katkıları

Contribution of ‘’Peace and Refah’’in European Union’s Balkans Expansion and Balkan Countries

28-36

Selma DEMİRTAŞ AYDOĞAN

Türkiye’de ve Seçilmiş OECD Ülkelerinde Vergilemede Adaleti Sağlamaya Yönelik Uygulamaların Değerlendirilmesi

Evaluation of Practices to Ensure Justice in Taxation in Turkey and Selected OECD Countries

37-50

Erkan SARSICI, Bekir DEĞİRMENCİ, Cahit ÖZTÜRK

Sermaye Piyasalarına Yeni Bir Kavram Olarak Giren Türkiye Varlık Fonu Yönetimi

Asset Fund Management: A New Concept as Entering Capital Markets in Turkey

51-58

Havva ARABACI

TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardının İncelenmesi Ve İnşaat Sektörüne İlişkin Bir Uygulama

TFRS 15 Assesment Of The Standard Of Revenue From Customer Contracts and An Application For Construction Sector

59-66

Kenan DUMAN

1990 Sonrası Balkanlarda Televizyon Yayıncılığı Düzenlemeleri: Batı Balkan Ülkeleri Üzerine İnceleme

Television Broadcasting Regulations After 1990: A Review Over West Balkan Countries

67-81

Ahmet KUBAŞ, Melek SARAL

Alüminyum Sektör Analizi

Aluminium Industry Analysis

82-87

Hasan Selçuk ETİ

Organik Gıda Tüketicilerinin Belirlenmesi: Teşvik Unsurları, Güven Yönelimleri ve Satınalma Davranışı

Determination of Organic Food Consumer: Incentives Elements, Confidence Tendencies and Purchasing Behavior

88-94

Hasan Selçuk ETİ

Yeşil Tüketim: Tekirdağ İlinde Yeşil Tüketim Alışkanlığı Ve Yeşil Tüketicilerin Satın Alma Davranışı Üzerine Bir İnceleme

Green Consumption: A Case Study of Green Consumption Habits and Purchasing Behavior of Green Consumers in Tekirdag Province

95-98

Eda ÖZEN

Türkiye içim Tasarruf ve Enflasyonun ARDL Modeli İle Analizi

Analysis of Savings and Inflation for Turkey with ARDL Model

99-103

Serkan VARSAK

Participation Banking in Turkey and Its Effects on the Turkish Financial System

104-109

Pınar YÜRÜK KAYAPINAR

Uluslararası Pazarlamada Pazarlama Karması Stratejileri

Marketing Mix Strategies In International Marketing

110-116

Pınar YÜRÜK KAYAPINAR

İletişimde Geri Besleme Sürecinin Önemi

Importance of Feedback in Communication

117-126

Celal DEMİRKOL, Mecit Ömer AZABAĞAOĞLU

Marketing Strategies In Red Meat Sector In Turkey

127-132

Ayhan BAYRAM, Elif YILMAZ, Edanur KARATAŞ

Bireysel Emeklilik ve Kredi Kartı Harcamalarına Demografik Faktörlerin Etkisi: Giresun İli Örneği

The Impact of Demographical Variables on Personal Retirement Plan and Credit Card Expenditures: Case At Giresun Province

133-142

E. Recep ERBAY, Duygu TULGAR

Sürdürülebilir Kalkınmada Bir Ekonomik Model Olarak Sanayiye Entegre Olmuş Kooperatifler

Industrialized Cooperatives as an Economic Model for Sustainable Development

143-147

Instuctions to Authors

Yazım Kuralları

 
Go to top