Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences

2016: 02 (03)

BNEJSS 2016 (02) 03  - Cover Page and Contents

Cover

Inner Cover (Indexing)

Contents

 

Articles

Page Number

Evgeniy STOYANOV

Social Effects of an "Exit" of The Economic Crisis

1-4

 Hamide SALHA, Hasan CİNNİOĞLU, Hasibe YAZIT, Emirhan YENİŞEHİRLİOĞLU

İşgörenlerin Örgütsel Sessizlik Düzeylerinin Örgütsel Bağlılıklarına Etkisi: Tekirdağ’daki Yiyecek İçecek İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma

The Effect Of Employees’ Organizational Silence Level On Their Organizational Commitment: A Research On The Employees in The Food And Beverage Businesses in Tekirdağ

5-15 

Lütfiye CAN, Ayhan SERHATERİ

Sosyal Medya Reklamlarının Markaya Yönelik Tutuma Etkisi: Facebook Üzerinde Bir Uygulama

The effect of Social Media Advertising on Attitude toward Brand: an application on Facebook

16-28

Konstantin Stoychev TSVETKOV, Teodor GEORGIEVa

An Innovate and Proven and Proven-To-Be Effective Approach in The Educational Process in Primary Schools With Help of It Technologies

29-32

Nataliya STOYANOVA

European Practices to Reduce Work Accidents in the Agricultural Sector of Bulgaria

33-40

Pavlina DIMITROVA

The Accounting Analysis as a Function of Accountability

41-46

Ekaterina ARABSKA

Active Social Policies - Insights in Developing a Functioning Labor Market

47-63

Nayden NENKOV

Models and Algorithms in The Field of Artificial Intelligence in University Research Projects

64-66  

Konstantin Stoychev TSVETKOV

Project Management for Students From University of Agribusiness and Rural Development and Software for Its Application

67-73

Emirhan YENİŞEHİRLİOĞLU, Hamide SALHA, Sedat ŞAHİN

Politik Krizlerin Turizm Talebi Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma: Rusyanın Değişen Yüzü Ve Bu Değişimin Türkiye Turizmine Etkileri

A Research Aimed At The Effect Of Political Crises On Tourism Demand : Russia's Changing Visage And İts Effects On Turkish Tourism

74-83

Gülten MADENDAĞ, Tuncay BİLECEN

Adana’da Demokrat Parti Dönemi’nde Gündelik Hayatın Yerel Basına Yansımaları

Local Media Reflections of Daily Life in Adana Under Government of Democrat Party

84-96

Teoman AKPINAR, Eren ÖĞÜTOĞULLARI

OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi

OHSAS 18001 Occupational Health And Safety Management System

97-104

Tanya Plamenova Todorova

Tax Policy Efficiency and Macroeconomic Stabilization

105-109

Seda Ş. GÜNGÖR

Ticaret Şirketlerinde Sermaye ve Sermaye Koyma Borcunun İfa Edilmesi

Capital of a Company and Fulfillment of Capital Contribution Obligations

110-117

İlknur KUMKALE

Organization’s Tool For Creating Competitive Advantage:Strategic Agility

Örgütlerin Rekabet Avantajı Yaratma Aracı: Stratejik Çeviklik

118-124

Instuctions to Authors

Yazım Kuralları

 
Go to top