Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences

2020: 06 (02)

BNEJSS 2020 (06) 02  - Cover Page and Contents

Cover

Inner Cover (Indexing)

Contents

 

Articles

Page Number

Çiğdem Turaç GÜNDÜZ, Hikmet ASUTAY

Kirsten Boie’nin „Bestimmt wird alles gut“ örneğinde Çocuk ve Gençlik Edebiyatında „Mülteciler“

„Flüchtlinge“ in der Kinder- und Jugendliteratur: Am Beispiel von Kirsten Boies „Bestimmt wird alles gut“

1-7

Ali GÜREL, Sercan GÜLAY

Kamu Bankalarında Kredi Yönetiminin Çalışanların Gözünden İncelenmesi; Odak Grup Çalışması

Review of Credit Management in Public Banks through the Eyes of Employees; Focus Group Study

8-14

Faruk AKIN

Dijital Dönüşümün Bankacılık Sektörü Üzerindeki Etkileri

Effects Of The Digital Transformation On The Banking Sector

15-27

Caner SANCAKTAR

1945 Sonrası Sancak Sorunu: Sosyalist Yugoslavya, Sırbistan, Karadağ ve Boşnaklar

The Sanjak Issue Since 1945: Soscialist Yugoslavia, Serbia, Montenegro and Bosniaks

28-39

Teoman AKPINAR, Ümmühan KALAY

Mesleki ve Teknik Eğitimde İşyeri Eğitiminin Önemi ve Katkıları: Çorlu MYO ve Çorlu SMMMO İşbirliği Örneği

The Importance and Contribution of Workplace Training in Vocational and Technical Training: Çorlu Vocational School and Çorlu Chamber of Certified Public Accountants Cooperation Example

40-50

Beyza KESKİNEL, Coşkun DOĞAN

Göç, Çokkültürlülük ve Toplumsal Uyum

Migration, Multiculturalism and Social Adaptation

51-58

Arzu KASTNER, Hikmet ASUTAY

Konfliktdarstellung im Familienverbund von Kirsten Boie am Beispiel ihres Romans 'Jeder Tag ein Happening'

59-65

Taner GÜNEY, Muhammed Emirhan ONHAN

Abolition of Janissary Corps and Socioeconomic Reflections

66-81

Münevver TURANLI, Murat YOLSAL

An Empirical Research on Human Resource Practices Affecting Innovative Work Behavior

82-95

Rasim YILMAZ

Price Level Targeting: Reconsidered

96-102

Cüneyt KOYUNCU, Hüseyin Safa ÜNAL

Kurumsal Yapı Türkiye'den Gelen Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarını Çekmede Önemli midir?: Panel Veri Analizi

Does Institutional Structure Matter in Attracting Outward FDI Flows from Turkey?: Panel Study

103-111

Yaren BİLGİN, Coşkun DOĞAN

Çokkültürlülük Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Açısından Kadının Yeri

The Place of Women in Terms of Gender in the Context of Multiculturalism

112-120

Murat YORULMAZ, Ahmet KARABACAK

Liman Çalışanlarında Örgütsel Güven ile İş Performansı Arasındaki İlişki: İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılığın Rolü

The Relationship Between Organizational Trust and Job Performance in Port Employees: The Role of Job Satisfaction and Organizational Commitment

121-130

Serkan VARSAK

Türkiye Ekonomisinde Parasal Taban ve Enflasyon İlişkisi

The Relationship Between Monetary Base and Inflation in Turkish Economy

131-135

Resül YAZICI, Serkan VARSAK, Ayla YAZICI

Asimetrik Bilgi Sorununun Çözümünde Bağımsız Denetimin Önemi

The Importance of Independent Auditing in the Solution of the Asymmetric Information Problem

136-146

Selim YILDIRIM, Sacit SARI

Döviz Kuru ve Enflasyonun Faiz Oranı Üzerindeki Etkisinin NARDL Yaklaşımı ile İncelenmesi: Türkiye Ekonomisi için Bir Örnek

The Effects of Exchange Rate and Inflation on the Interest Rate using NARDL Approach: A Case for Turkish Economy

147-161

Instuctions to Authors

Yazım Kuralları

 
Go to top