Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences

2017: 03 (03)

BNEJSS 2017 (03) 03  - Cover Page and Contents

Cover

Inner Cover (Indexing)

Contents

 

Articles

Page Number

Fatih KOÇ, Ümit ALNIAÇIK, Oktay Çetin

Halkla İlişkiler Öğrencilerinin Mesleğe Bakışı: Birey-Meslek Uyumu Açısından Bir Değerlendirme

Public Relations Students’ Perspectives Toward The Profession: An Assessment From The Person-Job Fit Viewpoint

1-7

Suat Dönmez

Kuvvet Kullanma Kapsamında Ön Alıcı ve Önleyici Saldırı Kavramları

8-15

Teoman Akpınar

Türkiye’deki Suriyeli Mülteci Çocukların ve Kadınların Sosyal Politika Bağlamında Yaşadıkları Sorunlar

The Problems of Syrian Refugee Children and Women in Turkey in the Context of Social Policy

16-29

Furkan ÇELEBİ

KOBİ Yöneticilerinin KOSGEB Desteklerine İlişkin Algı ve Beklentileri

Perceptions And Expectations Of Sme Managers In Samsun Regarding Kosgeb Supports

30-38

Bekir DEĞİRMENCİ, Sibel DEĞİRMENCİ, Cahit Öztürk

Yönetici Asistanlığı Mesleğinde Eğitim İmkanları ve İş Piyasasında İstihdam Olanaklarının İncelenmesi: Adıyaman İli Örneği

Examination of Training Opportunities and Occupational Employment Opportunities in the Administrative Assistant Job: Adıyaman Province Sample

39-51

Nurcan DENİZ, Köksal BÜYÜK

Sağlık Hizmetlerinde Hastaların Kalite Algılarının Değerlendirilmesi

52-69

Ayşe TEKDAL FİLDİŞ

“Greater Israel” Project and Balkanization of Syria

70-78

Alparslan YÜCE, Onur KAVAK

İçsel Pazarlama Faaliyetlerinin Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Bir Araştırma

The Influence of Internal Marketing Activities on Organizational Commitment and Turnover Intention: A Research

79-96

Hilal ÇELİK

The Relationship Between Employee Motivation and Leadership

97-102

Rana ÖZYURT KAPTANOĞLU

An Application on Organisational Commitment and Emotional Intelligence

103-111

Menekşe KILIÇARSLAN

Quality and Inpatient Satisfaction in Health Institutions X State Hospital Example

112-118

Seda TOPGÜL

İşsizlerin Sosyo-Ekonomik Durumları ve İşsizlik Algıları Üzerine Bir Alan Araştırması: Tokat İli Örneği

A Field Research on Socio-Economic Positions of Unemployed People and Unemployment Periods: Tokat Province Sample

119-130

Tatjana Spaseska, Gordana Vitanova, Kosta Sotiroski, Dragica Odzaklieska, Aneta Risteska-Jankuloska, Fanka Risteska

The Impact of Macedonian Stock Exchange Performance On Economic Growth in Republic of Macedonia

131-143

Ahmet AKTUNA

İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği: Tekirdağ Süleymanpaşa Örneği

Occupational Health and Safety in the Construction Industry: Example of Suleymanpasa

144-156

E. Recep ERBAY, Gülden USLU

İYeni Bir Sürdürülebilir Üretim Modeli Endüstriyel Simbiyoz ve Trakya Bölgesindeki Potansiyel Uygulamaları

A New Sustainable Production Model Industrial Symbiosis and Potential Applications in Thrace Region

157-159

Instuctions to Authors

Yazım Kuralları

 
Go to top