Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences

2020: 06 (03)

BNEJSS 2020 (06) 03  - Cover Page and Contents

Cover

Inner Cover (Indexing)

Contents

 

Articles

Page Number

Kemal ERGAN, İsmail KIZILIRMAK, Senem ERGAN

Gastronomik Ürünlerin Destinasyon Seçimine Olan Etkisi: Edirne İli Örneği

The Effect of Gastronomic Products on Destination Choice: The Sample of Edirne Province

1-10

Hüseyin DİKME, İpek SUCU

Giyim Modası Olgusu ve Moda Programlarında Yaşam Tarzı Sunumları

The Concept of Clothing Fashion and Lifestyle Presentations in Fashion Programs

11-17

Esra Karapinar KOCAĞ

Children in the Turkish Labour Market

18-25

Seyfettin ÜNAL, Sezgin KOYUN

Finansal Tutum ve Yaşam Tatmininin Demografik Faktörlerle İlişkisi: Örnek Olay İncelemesi

The Relationship of Financial Attitude and Life Satisfaction with Demographic Indicators: A Case Study

26-32

Havva ARABACI, Duygu YÜCEL, Gülizar ASLAN

Finansal Kırılganlıklar: Türkiye Bankacılık Sektörü İncelemesi

Financial Fragility: Turkey Banking Sector Analysis

33-39

Harun DAYSAL, Nevin DEMİRBAŞ

Hanehalkı Gıda İsrafının Nedenleri ve Azaltılması İçin Öneriler: İzmir İli Örneği

Causes of Household Food Waste and Suggestions for Reduction: A Case Study from İzmir

40-47

Birce Yağmur ŞENPİRE, Hikmet ASUTAY

Resimli Kitaplardaki Cadı Kavramının Yeri ve Önemi

The Importance and Place of the Concept of Witch in Education in Illustrated Books

48-54

Cumhur ŞAHİN

Çevrecilikle Uyumlu Çağdaş Bir Finansal Yaklaşım: Yeşil Finans

A Contemporary Approach Congenial To The Environmentalism: Green Finance

55-58

Derren N. GAYLO, Manuel E. CAINGCOY, Daisy C. MUGOT

Utilization of Scholarly Journal Articles in the Teaching and Learning of Teacher Education Courses

59-66

Ercan YAŞAR, Orkun KÜPCÜ

Reel Döviz Kurunun Firmaların İhracat Performansına Etkisi: Farklı Sektörlerdeki Firmalar Üzerine Ampirik Bir İnceleme

The Effects of Real Exchange Rate to Export Performance of Firms: Emprical Study on Firms of Different Sectors

67-78

Yüksel OKŞAK, Gökhan DAĞILGAN

Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Dış Ticaret, Büyüme ve Ekonomik Özgürlük İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Analiz

An Empirical Analysis on the Relationship between Foreign Trade, Growth and Economic Freedom in Developed and Developing Countries

79-89

Hilal Ezgi KANAR, Coşkun DOĞAN

Göç ve Göçmen Kavramlarından Hareketle, Bulgaristan’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne Yapılan Kitlesel Göçler

Concepts of Immigration and Immigrants Gesture, Bulgaria, the Republic of Turkey Carried Out Mass Migrations

90-101

Ahmet KUBAŞ, Demet YETİŞKİN

EFQM Mükemmellik Modeli’nin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde Uygulanması

The Implementation of the EFQM Excellence Model in Tekirdağ Metropolition Municipality

102-106

Rasim YILMAZ

Yield Curves and the Recession Expectations

107-111

Ahmet KUBAŞ

Girişimcilik

Entrepreneurship

112-116

Instuctions to Authors

Yazım Kuralları

 
Go to top