Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences

2018: 04 (03)

BNEJSS 2018 (04) 03  - Cover Page and Contents

Cover

Inner Cover (Indexing)

Contents

 

Articles

Page Number

Özgür KURT, İbrahim COŞKUN

Yetişkin Zihin Engelli Bireye Sahip Ailelerin Çocuklarının Fiziksel Aktivite Düzeylerinin İncelenmesi

An Examination Of Physical Activity Levels Of Children In Families With Mentally Handicapped Adult Members

1-9

Ömer Faruk DERİNDAĞ

What Are the Most Common Impediments that Young Entrepreneurs Face? A Literature Overview and Empirical Exploration

10-23

Ayşe Tekdal FİLDİŞ

What is the significance of the Trump administration in recognizing Jerusalem as Israel’s Capital?

24-28

Mehmet KAPLAN

Kadın Çalışanların Psikolojik Sermayelerinin İş-Yaşam Dengesi Üzerindeki Etkisi: Tarihi İşhanlarında Bir Araştırma

The Impact of The Psychological Capital of Female Employees on Work-Life Balance: A Survey of Historic Business Houses

29-36

Sevi BALOĞLU, Teoman AKPINAR, Necat BATUR, Baki Yiğit ÇAKMAKKAYA

Bireylerin Çalışma Performanslarının İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ve Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Uygulamaları ile Artırılması

Increasing Individual Work Performance with Occupational Health and Safety (OHS) and Total Quality Management (TQM) Practices

37-52

H. Burçin Henden ŞOLT

Kent Planlama, Kentsel Mutluluk ve Yerel Yönetim Etkileşimi

Urban planning, Urban Happiness and Local Government Interaction

53-60

Müjgan DENİZ

Türkiye İle Bulgaristan Arasında İkili Ticari İlişkilerde Ortak Tarih ve Kültür Bağlamında Turizm Politikalarından Elde Edilebilecek Olası Kazanımlar

Bilateral Commercial Relationship between Turkey and Bulgaria in the Context of Tourism Sector and Its Potential Acquisitions

61-70

Yüksel OKŞAK

Türkiye’de Ticaret, Ulaşım, Finans Ve Konut Sektörlerindeki Büyümenin Tarım Sektöründeki Büyümeye Etkisi: Ekonometrik Bir Analiz

The Impact Of Growth In The Commerce, Transportation, Financial and Housing Sectors On Growth In The Agricultural Sector In Turkey: An Econometric Analysis

71-86

Ahmet Süreyya KOÇTÜRK

Aile Fotoğraf Albümünden Selfie’ye: Kültürel Yozlaşma ve Görüntü Kirliliği

Family Selfie From Photography Album: Cultural Aggression and Image Pollution

87-93

Zuhal DEMİR

Kamusal Alan ve Medya İlişkisi Üzerine Yeniden Düşünmek: “Akil İnsanlar Heyeti” Örneği

Reconsidering On The Relationship Between Public Sphere And The Media: The Example Of “The Committee Of Wise Men”

94-103

Havva ARABACI

Turizm Sektörünün Ekonomik Büyümeye Etkisi Üzerine Teorik Bir İnceleme

A Theoretical Review: Impact of Tourism on Economic Growth

104-109

Miroslav ANDONOVSKI, Karolina SHUKUROSKA, Marija Midovska PETKOSKA

Electronic Trade In The Acts Of The European Union

110-114

F. Pervin BİLİR, Nurşen ŞAHİN, Ali YILDIRIM

Çoklu Zeka Alanları ve Algılanan Liderlik Davranışları İlişkisi: Hokey Sporcuları Örneği

Relationship Between Multiple Intelligence Areas and Perceived Leadership Behaviors: The Sample Of Hokey Athletes

115-122

Baki Yiğit ÇAKMAKKAYA, Teoman AKPINAR

Bilişim Suçları İle Mücadelede Karşılaşılan Sorunlar

Problems Encountered On Fight Against Cyber Crimes

123-129

Ilija HRISTOSKI, Olivera KOSTOSKA

On the Taxonomies and Typologies of e-Customers in B2C e-Commerce

130-148

Instuctions to Authors

Yazım Kuralları

 
Go to top