Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences

2017: 03 (04)

BNEJSS 2017 (03) 04  - Cover Page and Contents

Cover

Inner Cover (Indexing)

Contents

 

Articles

Page Number

Özgür KAYAPINAR, Senem ERGAN, Pınar YÜRÜK KAYAPINAR

Girişimsel Pazarlama Boyutlarının KOBİ ve Yönetici Profilleri Açısından İncelenmesi: Tekirdağ İlinde Bir Uygulama

An Examination the Dimensions of Entrepreneurial Marketing in Terms of SME and Manager Profiles:An Application in TEKİRDAĞ

1-14

Dimitar NIKOLOSKI

The role of Foreign Direct Investments as generator of employment in the Macedonian manufacturing sector

15-27

Serdar ÖĞE, Mehmet KAPLAN

Girişimcilik Eğitiminde Pozitif Psikolojik Sermayenin Rolü Üzerine Bir Değerlendirme

An Evaluation on The Role of Positive Psychological Capital in Entrepreneurship Education

28-33

Veronija NOLCHESKA

Macedonian Tweens’ Brand Awareness and Their Influence on Family Purchasing

34-44

Gözde KOCA, Sema BEHDİOĞLU

Integrated SWOT-AHP Approach in the Assessment of GSCM in Turkey

45-54

Süleyman Emre ÖZCAN, Refika ATALAY

Konya’da Makine- Aksam İmalatı Yapan İhracatçı Kobi’lerin İhracatta Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Bir Uygulama

An Application Concerning the Problems Confronted by The Exporter Sme’s Manufacturing Machine and Spare Parts in Konya

55-66

Alpaslan YÜCE, Çağlar SAMSA

Sosyal ve Teknolojik Yenilikçilik Eğilimlerinin Keşifsel Satın Alma Eğilimi Üzerine Etkisi: Kafkas Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Uygulama

The Effect of Social and Tecnological Innovation Tendencies on Exploratory Buying Behavior Tendencies: A Study on Students of Kafkas Universty

67-74

Veronija NOLCHESKA

The Influence of Social Networks on Consumer Behavior

75-87

Faruk AKIN

Türkiye ve Seçilmiş Balkan Ülkelerinde Makroekonomik Kırılganlık: Karşılaştırmalı Bir Analiz

Macroeconomic Fragility in Turkey and Selected Balkan Countries: A Comparative Analysis

88-96

Sadık BAYRAKTAR, Ayşe AKYOL, Selin ESEN

Türkiye’deki Bitkisel Yağ Sektörünün Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi ile Değerlendirilmesi

Examining the Vegetable Oil Sector in Turkey Through Multidimensional Scaling Analysis

97-105

Gürkan ATEŞ, Ergül HALİSÇELİK

Cost & Benefit Analysis of Investment Projects Financed by The World Bank

106-116

Seda Ş. GÜNGÖR

Ticari İşletmenin Malvarlığı Unsurlarının Bir Kısmının veya Malvarlığının Bütününün Rehni

Pledging the Commercial Enterprise As a Whole or over its Specific Parts

117-124

Münire TEMEL, Ülfiye ÇELİKKALP, Şebnem BİLGİÇ, Gamze Varol SARAÇOĞLU

Anger, Anger Expression Style and Related Factors in a Group of Associate Degree Students

125-135

Violeta GLIGOROVSKI, Gjorgji MANCHESKI, Lidija SIMONCHESKA

Mapping The Changes in The Companies in The Republic of Macedonia in Relation to The Industry and The Activity in which They Operate

136-149

Jülide Yalçınkaya KOYUNCU, Mustafa ÜNVER

Revisiting the Nexus of Infrastructure and FDI: The Case of Transition Economies

150-156

Instuctions to Authors

Yazım Kuralları

 
Go to top