Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences

2020: 06 (01)

BNEJSS 2020 (06) 01  - Cover Page and Contents

Cover

Inner Cover (Indexing)

Contents

 

Articles

Page Number

Özkan ENGİN

Tekirdağ İlinde Maden Kömürü Üretiminin Analizi

Analysis of Mineral Coal Production in Tekirdağ Province

1-6

Caner SANCAKTAR

1878-1945 Döneminde Sancak Sorunu: Avusturya, Sirbistan, Karadağ ve Boşnaklar

The Sanjak Issue Between 1878-1945: Austria, Serbia, Montenegro and Bosniaks

7-17

Hikmet ASUTAY, Serap PEKBAK, Sinem TAŞDEMİR

Franz Kafka’nın “Dönüşüm” Adlı Eserinin Dört Farklı Çevirisine Eleştirel Bakış

Critical Perspective on Four Different Translations of Franz Kafka's “Transformation”

18-33

Teoman AKPINAR, Nazlı Çağıl KÜÇÜKGÖKSEL

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin İş Yaşamlarında Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Problems Encountered by the Certified Public Accountants in Professional Life and Solution Suggestions

34-53

Hilal Ezgi KANAR, Coşkun DOĞAN

Edirne Örneğinden Hareketle Hıdırellez Geleneği

Hıdırellez Tradition Based on Edirne Example

54-59

H. Burçin Henden ŞOLT

Yerel Kalkınmada Kentsel Beşerî Sermayenin Yeri ve Önemi

The Place and Importance of Urban Human Capital in Local Development

60-66

Leonilo B. CAPULSO

Mayap Mentoring Program: Its Impact To Select Researchers In Pampanga, Philippines

67-74

Zeynep TAÇGIN

Patent Sahibi Akademisyenlerin Patentleme Sürecine İlişkin Görüşlerini Yansıtan Nitel Bir Çalışma

A Qualitative Study Reflecting the Patents' Opinions on the Patenting Process

75-88

Hüseyin EBADİ

Bütünleşik Anksiyete Stres Ölçeği Ölçek Geliştirme Çalışması

İntegrated Anxiety Stress Scale Scale Development Study

89-99

Pınar AVCI

Holding Firmalar ve Holding Firmaların Sermayelerine Katıldıkları Firmaların (Bağlı Ortaklık ve İştirakler) Arasında Değer İlişkisi

The Value Relationship between Holding Companies and their Subsidaries and Affiliates

100-117

Melike SELÇUK ARPINAR

Sosyo Demografik Özelliklerin Bilişsel Duygu Düzenleme Stratejilerine Etkisine Yönelik Bir Çalışma

A Study on the Effect of Socio-Demographic Features on Cognitive Emotion Regulation Strategies

118-143

Melike SELÇUK ARPINAR

Sosyo Demografik Özelliklerin Uyku Kalitesine Etkisine Yönelik Bir Çalışma

A Study on the Effect of Socio-Demographic Features on Sleep Quality

144-157

Ayşe Merve URFA, Esin CAN

Kadın Akademisyenliğin Karanlik Yönü: Y Kuşağinda Cam Tavan

The Dark Side of Women Academics: Glass Ceiling in Generation Y

158-170

Cüneyt KOYUNCU, Hüseyin Safa ÜNAL

The Link between GDP and Household Consumption Expenditures in the Long-run in Turkey: ARDL Analysis

171-177

Murat TUYSUZ, Melike Selçuk ARPINAR, Mustafa TUYSUZ

The Relationship between Perceived Empowerment Levels of Employees in Turkey

178-196

Instuctions to Authors

Yazım Kuralları

 
Go to top