Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences

2015: 01 (01)

BNEJSS 2015 (01) 01  - Cover Page and Contents

Cover

Inner Cover (Indexing)

Contents

 

Articles

Page Number

Gökhan Unakıtan, Bahattin Akdemir

Prediction of Combine’s Number By Using ARMAX Model in Turkey

Türkiye’de Biçerdöver Parkının ARMAX Model ile Tahmini 

1-6

 Yüksel Okşak

The Creation of Nationalism in Theoretical Perspective

Teorik Açıdan Ulusalcılığın Doğuşu

7-12 

Teoman Akpınar, Nazlı Çağıl Küçükgöksel

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Algısı Ve Girişimciliği Engelleyen Sebepler 

Vocational College Students’ Perception and Obstacles on Enterpreneuership

13-19

Gizem Akbulut, Özlem Sekmen

Uluslararası Ticaretin Gelişmesinde Ulaşım Maliyetlerinin Rolü: Türkiye Örneği

The Role of Transportation Costs in the Development of International Trade: The Case of Turkey

20-29

Eda Özen

Özelleştirmenin Bütçe Açığı Üzerindeki Etkisi: Geçiş Ekonomileri Örneği

Effects Of Privatization On Budget Deficit: Example Of Transition Economies

30-37

Nur Kuban Torun, Tolga Torun

Doğrudan Pazarlama Faaliyetlerinde Yatırım Kararının Tahmininde Sınıflandırma Algoritmalarının Karşılaştırılması

The Comparison of Classification Algorithms in Estimation of  Investment Decisions in Direct Marketing Activities.

38-50

İ. Esen Yıldırım

Türkiye’nin Irak Savaşı’ndaki Pozisyonuna Dair Görüşler:  Savaş Öncesi Ve Sonrası İçin Karşılaştırmalı Bir Analiz

Reflections on the Position of Turkey in the Iraq War: A Comparative Analysis of Pre- War and Post

51-60

 Rasim Yılmaz

TR21 Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firmaların Faaliyetlerinin ve Büyümesinin Önündeki Engellerin Analizi 

Analysis of Business Constraints in the TR21 Region of Turkey

61-68  

Derya İlkay Abdikoğlu, M.Ömer Azabağaoğlu, Gökhan Unakıtan

Tekirdağ İlinde Balık Tüketim Eğilimlerinin Belirlenmesi

Determining The Purchase Preferences of Fish in Tekirdag Province

69-75

Yasemin Oraman

Türkiye’de Coğrafi İşaretli Ürünler 

Geographical Indication Products

76-85

Murat Cankurt, Harun Hurma,  Mehmet Mercan

Inter-Sectorial Structural Linkages in the Turkish Economy: Analysis of the Agriculture Sector via the Input-Output Method

Türk Ekonomisinde Sektörler Arası Yapısal Bağlantılar: Girdi-Çıktı Yöntemiyle Tarım Sektörünün Analizi

86-96

Georgi Ivanov Gluhchov, Svetoslava Alexandrova

An Algorithm for Working With Software of Project Management

97-102

Rositsa Ivanova

Aspects of The Financial Position of The Bulgarian Municipalities

103-108

Elena Nikolova

Prospects for Olive Growing in Bulgaria

109-114

Stanislava Pancheva

Accounting Concept Of Lease Contract

115-119

Instuctions to Authors

Yazım Kuralları

 
Go to top