Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences

2023: 09 (02)

BNEJSS 2023 (09) 02  - Cover Page and Contents

Cover

Inner Cover (Indexing)

Contents

 

Articles

Page Number

Ahmet BABAR, Seher KILINÇ, Aziz KILINÇ, Şinasi KILINÇ, Muammer AKGÜL, Ömer AKSOY

Okul Yöneticilerinin Karar Vermede Özsaygı ve Karar Verme Stillerinin Belirlenmesi

Determination of Self-Esteem and Decision-Making Styles of School Administrators in Decision-Making

1-7

Aila ISMAIL, İbrahim COŞKUN

Engelli Bireylerin Yunanistan’ın Batı Trakya Bölgesindeki Yerel Basında Temsili

Representation of Disabled Individuals in Local Ppess in the Western Thrace Region of Greece

8-15

Zeynep IĞDIRLI

Romantik İlişkilerdeki Aldatma Davranışını Narsistik Kişilik Eğilimi Çerçevesinde Değerlendirmeye Dayalı Kısa Bir Derleme

A Brief Review Based On The Evaluation Of İnfidelity Behavior İn Romantic Relationships Within The Framework Of Narcissistic Personality Tendecy

16-23

Demirali Yaşar ERGİN, Coşkun DOĞAN, Sema Isırkan TAŞCI

Ortaokul Düzeyinde Veli-Okul İşbirliği

Parent-School Cooperation at Primary School Level

24-31

Resül YAZICI

Ekonomik Sistemlerin İş Ahlakına Bakışı: Enflasyonun Etkileri Perspektifinden Bir İnceleme

Business Ethics Perspective of Economic Systems: A Review from the Perspective of the Effects of Inflation

32-39

Erdal KAPLAN, Gökhan KANDEMİR, Refaettin ALTUNTAŞ, Mihrican YILDIZBAŞ,Fatmanur KAYA, Yavuz DUMAN, Mesut BİLİR, Soner AHİLİK

Okul Yöneticilerinin Örgütsel Özdeşleşme Düzeylerinin Duygusal Emekleri Üzerine Etkisi

The Effect of Organizational Identification Levels of School Administrators on Emotional Labor

40-45

Hatice İMRENK DEMİROĞLU

Örgütsel Sessizliğin Öğretmen Motivasyonu Üzerine Etkisi

The Effect of Organizational Silence on Teacher Motivation

46-52

Şehnaz Bakır YİĞİTBAŞ

The COVID-19 Pandemic Crisis and the Use of Quantitative Easing in Monetary Policy: An Evaluation with Examples of Developed Countries

53-62

Recep AKKOÇ, Cemal TEMİZ, Mustafa CEYHAN, Ömer TUĞ, Murat DORA, Hayati BALAMAN

Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Davranışlarının İncelenmesi: Bağcılar İlçesi Örneği

Examination of Technology Leadership Behaviors of School Administrators: The Case of Bağcılar District

63-69

Salih GÜLEÇOL, Zeynep ÖZSOY, Bilal DURSUN, Demet TOZLU, Enis KÖSEOĞLU, Turcan Tuğba REYHANİ, Yakup BOZKURT, Nevin UĞUR

Okul Yöneticilerinin Çatışma Yönetimi Tarzının Öğretmenlerin İş Tatmini Üzerindeki Etkisi

The Effect of School Administrators' Conflict Management Style on Teachers' Job Satisfaction

70-76

Selim DEMİRAY, Fatih ZENGİN, Fatma GÜZELLER, Caner KURU, Ayşe ARSLAN, Sine YALÇINKAYA

Okul Yöneticilerinin Okul Güvenliğine İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi

Evaluation of School Administrators' Perceptions about School Safety

77-81

Özden İBRAHİMAĞAOĞLU

Elektronik İnsan Kaynakları Yönetimi İle İlgili Bir Yazın Taraması

A Literature Review on Electronic Human Resources Management

82-91

Şevket YILDIZ, Ersin EKİN, Murat ARSLAN, Fatih EROĞLU, Bilal EROĞLU

Öğretmen Algılarına Göre Okul Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışlarının İncelenmesi

Examination of Ethical Leadership Behaviors of School Administrators According to Teacher Perceptions

92-97

Aytaç GÜT

Pazarlama Ekseninde Yoksulluğun Analizi: Yoksulluğun Azaltılmasında Sosyal Pazarlamanın Rolü

Analysis of Poverty on the Marketing Axis: The Role of Social Marketing in Poverty Reduction

98-105

Instuctions to Authors

Yazım Kuralları

 
Go to top