Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences is an international peer reviewed academic journal published quarterly. All research articles in this journal have undergone rigorous peer review, based on initial editor screening and anonymized refereeing by two anonymous referees. The articles can be downloaded from our web site http://www.ibaness.org/journals/bnejss.

 

Manuscripts should be send by e-mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. The submitted work and its essential substance have not previously been published and are not being considered for publication elsewhere. Author(s) are responsible for fraud or inaccuracy in the published papers.

 

Submission Guidelines:

 

Manuscripts should be prepared using Microsoft Word format, double column (except abstract, tables and figures), Calibri 10-point font, single-spaced, 3 cm margin all around, and 8.5”x11” (A4) page setting.

 

The content of the manuscript should be organized into the following order: Title Page, Abstract and Key Words, Introduction, Material and Methods, Results and Discussion, Conclusions, Acknowledgement (optional) and References.

 

Title Page: The title page should include a concise and informative title, the name(s) of the author(s), the affiliation(s) and address(es) of the author(s), the e-mail address, telephone and fax numbers of the corresponding author.

 

Abstract and Keywords: Abstract should not exceed 200 words. The word ‘Abstract’ should be typed on the top of the abstract. 4 to 6 keywords should be provided for indexing purposes. An appropriate number of JEL codes should also be provided. This classification system is prepared and published by the Journal of Economic Literature, see http://www.aeaweb.org/jel/guide/

 

Introduction: It should briefly contain context, the previous major contributions to the field, rationality for the work and aim.

 

Material and Methods: Material and Methods are given under the same heading. Newly introduced or modified methods should be such clearly explained that researchers can easily repeat the work.

 

Result and Discussion: The results should be clearly presented and supported by figure and tables where appropriate. A summarizing table is preferable to the tables presenting full detail of statistical analysis. All results should be discussed but unnecessary repeats should be avoided. Similarities and differences between the obtained and previous results should be indicated and queried.

 

Conclusions: Contribution of the research results to the field practically and theoretically is given in this section together with the recommendations.

 

Acknowledgement: This is optional and should be as short as possible.

 

Starting from the introduction all the titles in the article should be numbered using Arabic numerals (1,2,3, etc.) and subheadings should be numbered as 1., 1.1., 1.1.2.

 

Mathematical formulae: Formulae should be numbered and the number of each equation should be aligned to the margin of the page within a bracket.

 

Figures and Tables: All graphs, line drawings and photographs except tables should be classified as ‘Figure’. Photographs, figures and graphs must be of highest quality with the full range of tones appropriate to an offset press. All Tables and Figures must be numbered in the order in which they appear in the manuscript (e.g. Figure 1, Figure 2). Captions (titles) must be supplied for all Figures and Tables.

 

Endnotes: Always use endnotes instead of footnotes. Endnotes to the text should be numbered consecutively.

 

Citations and References: BNEJSS follows APA format as citation system. APA rules are also valid for giving references (Click here for APA examples.)

 

Yazım Kuralları

 

Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi (Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences) her yıl Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere 4 sayı olarak yayınlanan uluslararası alan indeksli, hakemli, akademik bir dergidir. Dergide Türkçe, İngilizce veya Almanca olarak Balkan ve Yakın Doğu Ülkelerindeki sosyal bilimler alanındaki orijinal araştırma makaleleri yayımlanır. Basılacak eserlerin daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve yayın haklarının verilmemiş olması gerekir. Dergide yayınlanacak yazıların her türlü sorumluluğu yazar(lar)ına aittir. 

Yayınlanmak için sunulan makaleler öncelikle Dergi Editörler Kurulu tarafından ön incelemeye tabii tutulmaktadır. Dergi Editörler Kurulu, dergide yayınlanabilecek nitelikte bulmadığı makaleleri hakemlere göstermeden ret kararı verme hakkına sahiptir. Yazım kurallarına uymayan makaleler, düzeltilmek üzere yazara iade edilir. Değerlendirmeye alınan makaleler, incelenmek üzere en az iki ayrı hakeme gönderilir. Dergi Editörler Kurulu, hakem raporlarını dikkate alarak makalenin yayınlanıp yayınlanmamasına karar verir. Makaleler online olarak dergi web sitesinden indirilebilmekte ve ayrıca basıldıktan sonra yazarlara basılmış dergi gönderilmektedir. 

Makalelerin This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine elektronik posta yoluyla gönderilmesi gerekir. 

 

Makale Sunumu: 

Makaleler, Microsoft Word programında, kenarlardan (alt, üst, sağ, sol) 3 cm. boşluk bırakılarak, çift sütun (özet bölümü, tablolar ve grafikler haricinde), Calibri yazı tipinde, 10 punto ve tek satır aralık ölçüsü kullanılarak yazılmalıdır. 

Makale Kapak Sayfası, Türkçe Başlık, Türkçe Özet ve Anahtar Kelimeler, İngilizce Başlık, İngilizce Özet ve Anahtar Kelimeler, Giriş Materyal ve Yöntem, Bulgular ve Tartışma, Sonuç varsa Teşekkür ve Kaynakça bölümlerinden oluşmalıdır. 

 

Kapak Sayfası: Türkçe Başlık, Yazar ad(lar)ı, adres(ler)i, telefon numara(lar)ı, e-posta adres(ler)inden oluşur. Yazışmalarda sorumlu yazarın kim olduğu belirtilmelidir. 

 

Özet ve Anahtar Kelimeler: Özet ve anahtar kelimeler Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır. Türkçe ve İngilizce özetlerin her biri 200 kelimeyi geçmemelidir. Özetin altına küçük harflerle çalışmayı en iyi şekilde tanımlayacak en az üç anahtar kelime (key words) ve JEL sınıflaması yazılmalıdır. 

Metin içerisinde yer alacak ana başlıklar ve alt başlıklar 1., 1.1., 1.1.2. şeklinde numaralandırılmalı, koyu ve sola bitişik olarak yazılmalıdır. 

 

Giriş: Bu bölümde; çalışma konusu, gerekçesi, önceden yapılmış çalışmalar ve amacı verilmelidir. 

 

Materyal ve Yöntem: Kullanılan Materyal ve Yöntem aynı başlık altında verilmelidir. Yeni veya değiştirilmiş yöntemler aynı konuda çalışanlara araştırmayı tekrarlama olanağı verecek nitelikte olmalıdır. 

 

Bulgular ve Tartışma: Bu bölümde elde edilen bulgular verilmeli, gerekirse tablo ve grafiklerle de desteklenerek açıklanmalıdır. Bulgular tartışılmalı, başka araştırmalarla benzerlik ve farklılıkları verilmeli, nedenleri tartışılmalıdır. 

 

Sonuç: Elde edilen sonuçların bilime ve uygulamaya katkısı önerilerle birlikte vurgulanmalıdır.

 

Teşekkür: Gerekli ise mümkün olduğunca kısa olmalıdır. 

 

Son notlar: Makale boyunca dipnot yerine son not sistemi kullanılmalıdır. Açıklama gerektiren durumlar için hazırlanan son notlar metnin içinde numaralandırılmalıdır. Dipnotlar 10 punto ile satır aralıksız Calibri  yazı tipinde yazılmalı ve kaynakçadan önce yer almalıdır.

 

Tablo, Grafik ve Şekiller: Tablo, grafik ve şekiller metin içerisinde yer almalıdır. Her tablo, şekil ve grafiğe bir başlık verilmelidir. Tüm tablo, şekil ve grafikler makale boyunca sırayla numaralandırılmalıdır (Tablo 1, Grafik 1, Şekil 1 gibi). 

 

Formüller: Formüller numaralandırılmalı ve formül numarası formülün yanına sağa dayalı olarak parantez içinde gösterilmelidir. 

 

Kaynaklar: Atıf yapılan bütün kaynaklar, çalışmanın sonunda “Kaynakça” başlığı altında gösterilmelidir. Kaynaklar, makale sonunda, alfabetik olarak (yazarların soyadlarına göre) ve orijinal dilinde ve aşağıdaki örnekler dikkate alınarak verilmelidir. 

 

Makale: 

Yılmaz, R. (2011). Para, Banka ve Finansal Piyasalar. Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1): 43-55. 

Kitap: 

Yılmaz, R. ve Koyuncu, C. (2011). Para, Banka ve Finansal Piyasalar. Tekirdağ: Arsead Yayın Dağıtım. 

Kitapta Bölüm: 

Yılmaz, R. (2011). Para, Banka ve Finansal Piyasalar, (Ed.) C. Koyuncu, s. 43-55. Tekirdağ: Arsead Yayın Dağıtım. 

Internet: 

ARSEAD (2011). Para, Banka ve Finansal Piyasalar. www. arsead.com.tr 

Kaynakların Metin İçinde Verilişi: 

Kaynaklara yapılan göndermeler metin içinde parantez arasında gösterilmeli ve sırasıyla yazarın soyadı ve tarih yazılarak verilmelidir. Örneğin; tek yazar olması durumunda (Yılmaz, 2009), iki yazar olması durumunda (Starr ve Yılmaz, 2009), yazar ikiden fazlaysa (Koyuncu v.d., 2009) şeklinde yazılmalıdır. Aynı yazarın aynı yılda birden fazla yayını metin içinde kaynak gösterilirse a ve b olarak ayrılmalıdır (Yılmaz, 2009a) ve (Yılmaz, 2009b). Birden fazla kaynak gösterilecekse göndermeler birbirinden noktalı virgülle ayrılmalı ve tarih sırasına göre verilmelidir (Yılmaz, 2009; Kubaş, 2010).

 

Go to top